Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) w surowicy krwi czynnych palaczy papierosów

Autor:
Rafał Poręba, Paweł Gać, Małgorzata Poręba, Angelika Chachaj, Arkadiusz Derkacz, Ryszard Andrzejak, Andrzej Szuba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
264
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
asymetryczna dimetylarginina, palenie papierosów, układ krążenia, czynniki ryzyka
Czytaj

Wprowadzenie: Czynne palenie papierosów wciąż pozostaje głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Asymetryczna dimetyloarginina (asymmetric dimethylarginine – ADMA) stanowi endogenny, kompetycyjny inhibitor śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (endothelial nitric oxide synthase – eNOS). Podwyższenie stężenia ADMA w surowicy stwierdzano w wielu chorobach układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym ADMA zaczyna być postrzegana jako nowy istotny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Cel pracy: Celem badania była ocena stężenia ADMA w surowicy krwi czynnych palaczy tytoniu i zbadanie zależności pomiędzy narażeniem na dym tytoniowy a poziomem ADMA w surowicy u osób czynnie palących papierosy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 87 osób w wieku 34 – 76 lat (średnia wieku: 59,15±10,59 roku). W oparciu o deklaracje czynnego palenia papierosów, badane osoby podzielono na 2 podgrupy: podgrupę I stanowiło 40 osób czynnie palących papierosy, a podgrupę II – 47 osób niepalących. Wśród osób objętych badaniem dokonano oznaczeń stężenia argininy oraz endogennych metyloarginin w surowicy oraz zebrano wywiad dotyczący występowania chorób układu krążenia. Wyniki: Porównując podgrupę osób palących czynnie papierosy z podgrupą osób niepalących nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie odnośnie stężeń argininy, SDMA (symetryczna dimetyloarginina) i ADMA w surowicy. Stężenia argininy, SDMA i ADMA były nieistotnie statystycznie wyższe w podgrupie I niż w podgrupie II. Stosunek stężeń arginina/ADMA był natomiast nieistotnie statystycznie niższy w podgrupie I w porównaniu do podgrupy II. Wśród palaczy nie obserwowano korelacji pomiędzy argininą, SDMA i ADMA a czasem trwania nałogu, ilością wypalanych papierosów na dobę oraz papieroso-latami. W modelu regresji logistycznej wykazano, że wysoki poziom ADMA i palenie papierosów są niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (ORADMA=3,22; ORpalenie=1,79; p <0,05). Wnioski: W grupie osób czynnie palących papierosy stężenie ADMA w surowicy osiąga wyższe wartości niż w grupie osób niepalących, jednak nie jest to różnica znamienna statystycznie. ADMA i palenie papierosów są niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.