Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wykorzystanie termografii do oceny zmian temperatury dłoni i przedramienia po pobraniu tętnicy promieniowej używanej do pomostowania naczyń wieńcowych

Autor:
Łukasz Jaworski, Piotr Siondalski, Dariusz Jagielak, Rafał Pawlaczyk, Andrzej Łoś, Jan Rogowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
265
Strona końcowa:
269
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętnica promieniowa, sprawność ręki, test wysiłkowy dłoni, rozkład temperatury
Czytaj

Wprowadzenie: Tętnica promieniowa (TP) jest najczęściej stosowanym rodzajem przęseł wieńcowych po tętnicy piersiowej wewnętrznej i żyle odpiszczelowej. Uzasadnia to dobra drożność pomostów z TP obserwowana w kontrolnych badaniach angiograficznych. Termografia jest nieinwazyjną, bardzo czułą metodą pozwalającą precyzyjnie ocenić zmiany temperatur powierzchni badanych obiektów. W literaturze brak jest doniesień o wykorzystaniu termografii do oceny zmian temperatur skóry ręki po usunięciu tętnicy promieniowej. Cel pracy: Ocena zmian temperatur dłoni i przedramienia po pobraniu TP i wpływ tych zmian na funkcje kończyny górnej przy wykorzystaniu metody termograficznej. Materiał i metodyka: Badaną grupę stanowiło 50 chorych operowanych kolejno w Klinice Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu choroby niedokrwiennej serca, których zakwalifikowano do pobrania tętnicy promieniowej jako materiału na pomost aortalno-wieńcowy. Przedoperacyjnie wydolność krążenia obocznego od strony tętnicy łokciowej badano testem Allena i testem z użyciem pulsoksymetru. Badania termograficzne wykonywano przed pobraniem TP w spoczynku i po 2-minutowy teście wysiłkowym z użyciem dynamometru. Analogiczne badanie wykonano w 6 dobie po zabiegu, w dniu wypisu pacjenta z kliniki. Analizę termogramów przeprowadzano posługując się wartościami temperatur zmierzonych na każdym z palców: T1 (SPO1) do T5 (SPO5), gdzie T1 (SPO1) oznaczało temperaturę na kciuku a T5 (SPO5) – temperaturę na palcu piątym. Dodatkowo analizowano zmiany temperatur w obszarze wyznaczonym nad tętnicą łokciową (ARO1) i tętnicą promieniową (ARO2). Wyniki: Po pobraniu TP nie obserwowano klinicznie istotnych cech niedokrwienia kończyny górnej. Porównując wartości temperatur w spoczynku, przed i po pobraniu tętnicy promieniowej, stwierdzono statystycznie znamienne ochłodzenie powierzchni skóry w obszarze zaopatrywanym przez usuniętą tętnicę promieniową oraz w obszarze pomiarowym nad tętnicą łokciową. Pierwszy palec również był znamiennie statystycznie chłodniejszy w spoczynku po pobraniu tętnicy promieniowej. Zmiany temperatury mierzonej na pozostałych palcach nie wykazały znamienności statystycznej. Następnie porównano zmiany temperatur po teście wysiłkowym dłoni i przedramienia, przed i po usunięciu tętnicy promieniowej. Uzyskano wyniki podobne jak w spoczynku – obserwowano po wysiłku znamienność statystyczną obniżenia temperatury w punktach nad TP, łokciową i w obrębie pierwszego palca po pobraniu TP. Pozostałe pomiary wykonywane po usunięciu tętnicy promieniowej na palcach mimo numerycznie niższych wartości nie wykazały znamienności statystycznej po teście wysiłkowym. Wnioski: Termografia jest nieinwazyjną metodą pozwalającą na ocenę zmian temperatur powierzchni skóry dłoni i przedramienia w spoczynku i po wysiłku, przed i po pobraniu tętnicy promieniowej. Po pobraniu TP zmienia się rozkład temperatur skóry na dłoni i przedramieniu w stosunku do rozkładu temperatur przedoperacyjnych. Stwierdzone przy pomocy kamery termowizyjnej zmiany temperatur w spoczynku i po teście wysiłkowym oceniane przed i po pobraniu tętnicy promieniowej nie miały wpływu na funkcję dłoni i przedramienia po zabiegu operacyjnym. Pobranie TP w badanej grupie chorych nie spowodowało istotnych klinicznie zmian w ukrwieniu dłoni i przedramienia.