Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe metody: Możliwość oceny bezdechu sennego na podstawie całodobowej rejestracji EKG metodą Holtera – program Lifescreen Apnoea

Autor:
Barbara Uznańska, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
271
Strona końcowa:
274
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
obturacyjny bezdech senny, monitorowanie EKG metodą Holtera
Czytaj

Wprowadzenie: Obturacyjny bezdech senny to częsta patologia, która może powodować lub nasilać choroby układu sercowo-naczyniowego. Z uwagi na dysproporcję między potrzebą przebadania szerokiej grupy pacjentów a niewielką dostępnością badania polisomnograficznego („złoty standard”), poszukuje się alternatywnych narzędzi diagnostycznych. W pracy zaprezentowano nową metodę pozwalającą na ocenę bezdechu na podstawie rejestracji EKG metodą Holtera. W przypadku każdej metody diagnostycznej problemem dużej wagi jest powtarzalność jej wyników. Cel pracy: Ocena powtarzalności wskaźnika est.AHI (liczby incydentów bezdechu/spłycenia oddechu na godzinę) obliczonego z użyciem programu Lifescreen Apnoea (Lifescreen Version 3.14; Del Mar Reynolds Medical Ltd.) na postawie rejestracji holterowskiej EKG z 2 kolejnych nocy. Materiał i metodyka: U 49 pacjentów (wiek 60±13 lat, 19 kobiet) oceniono powtarzalność wyniku est. AHI z obu okresów snu: A) wartość rzeczywistą, B) trzy kategorie: AHI≤5 – brak bezdechu, 515 – bezdech, C) rozróżnienie osób zdrowych (kategoria 1 i 2) od chorych (kategoria 3). Wyniki: A) ?redni AHI wynosił w 1 dobie 18,8±16, w 2 dobie 15,6±15. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona między AHI z kolejnych nocy wyniósł r=0,81, p<0,001. W analizie powtarzalności metodą Altmana-Blanda, gdzie o dobrej powtarzalności świadczy 95% wyników w przedziale śr.±2SD, uzyskano wynik 95,9%. B) Kategorie AHI z obu dób były zmiennymi zależnymi, ze współczynnikiem korelacji rang Spearmana R=0,83, p<0,001. W 34 przypadkach (69,4%) przypisanie do kategorii było zgodne. C) W analizie rozróżnienia zdrowych/chorych istniała istotna zależność między wynikami (test McNemary, p<0,05). W 40 przypadkach (81,6%) przyporządkowanie było takie samo. Zgodność wyników oceniono obliczając wartość statystyki kappa Cohena i uzyskując wynik κ=0,63. Taki wynik świadczy o wysokiej zgodności obu pomiarów. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką zgodność klinicznego zaszeregowania pacjenta do grupy obciążonej bezdechem lub zdrowej/borderline w kolejnych dwóch dobach. 24-godzinna rejestracja EKG jest powtarzalną i dostępną metodą wstępnej oceny pacjentów potencjalnie zagrożonych bezdechem.