Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podwyższone odsetki limfocytów T regulatorowych u dzieci z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1

Autor:
Włodzimierz Łuczyński, Anna Stasiak-Barmuta, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Nikołajuk, Agnieszka Brandt, Remigiusz Urban, Justyna Kos, Agnieszka Juchniewicz, Jolanta Jabłońska, Agnieszka Otocka, Barbara Głowińska-Olszewska, Bożena Florys, Mirosława Urban, Maria Górska, Anna Balcerska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
limfocyty T regulatorowe, cukrzyca, dzieci, autoprzeciwciała
Czytaj

Wprowadzenie: Historia naturalna cukrzycy typu 1 jest związana z występowaniem przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych. W ostatniej dekadzie pojawiła się koncepcja udziału limfocytów T regulatorowych (Tregs) – komórek, które hamują nadmierną odpowiedź immunologiczną – w patogenezie cukrzycy typu 1 oraz stanu przedcukrzycowego (prediabetes).Celem pracy była ocena odsetka komórek T regulatorowych we krwi dzieci z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 85 dzieci – rodzeństwo pacjentów z cukrzycą typu 1, u których zbadano surowicę na obecność przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD65). Z użyciem metody cytometrii przepływowej analizowano następujące subpopulacje komórek: CD4+, CD4+CD25high oraz CD4+CD25highCD127low z koekspresją cząsteczek: CD28, CD45RO, CD54, CD62L i CD134. Wyniki: Nie zanotowano różnic istotnych statystycznie między grupą badaną a grupą odniesienia w zakresie: całkowitej liczby krwinek białych, liczby i odsetka limfocytów oraz liczby i odsetka komórek CD4+. Zanotowano wyższe odsetki komórek CD4+CD25high, CD4+CD127low oraz CD4+CD25highCD127low w grupie dzieci z obecnością przeciwciał anty-GAD65(+) w porównaniu do pacjentów z grupy odniesienia oraz dzieci bez obecności przeciwciał anty-GAD. Jednak różnice istotne statystycznie obserwowano wyłącznie między grupą dzieci anty-GAD65(+) i dziećmi z grupy odniesienia (p <0,05). Wnioski: Obserwowane przez autorów podwyższone odsetki komórek T regulatorowych we krwi dzieci z obecnością przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego, mogą świadczyć o wzmożonej odpowiedzi regulatorowej układu immunologicznego obecnej w organizmie pacjentów będących w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1.