Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Składowe CAP i CIP cząsteczki parathormonu a wybrane parametry gospodarki wapniowo-fosforowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych powtarzanymi hemodializami

Autor:
Dorota Polak-Jonkisz, Danuta Zwolińska, Wiesława Nahaczewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
28
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dzieci, przewlekła choroba nerek, hemodializa, parathormon, CAP, CIP
Czytaj

Wprowadzenie: Przewlekła choroba nerek (PChN) prowadzi do zaburzeń metabolizmu tkanki kostnej, co objawia się m.in. nadczynnością przytarczyc, zaburzeniami homeostazy wapniowo-fosforowej i witaminy D. Wyniki badań nad przydatnością oznaczania stężenia CAP i CIP (aktywnego i nieaktywnego fragmentu parathormonu) jako wskaźnika obrotu kostnego i zmian kostnych w tej grupie chorych są rozbieżne. Cel pracy: Ocena stężenia składowych CIP i CAP cząsteczki parathormonu (iPTH) w powiązaniu z wybranymi parametrami gospodarki wapniowo-fosforanowej i oceną gęstości mineralnej kośćca u pacjentów z PChN leczonych przewlekłymi hemodializami. Materiał i metody: Badaniami objęto 31 dzieci w wieku 5-18 lat. Grupa I – 15 dzieci hemodializowanych. Grupa II – 16 dzieci zdrowych. U wszystkich dzieci oznaczano w surowicy stężenie: Ca, P, 1,25-dihydroksywitaminy D, intact PTH, CAP, CIP. W grupie I dodatkowo badano gęstość kośćca z użyciem systemu Lunar DPX-L. Wyniki: U dzieci z gr. I, średnie wartości stężenia iPTH oraz CAP i CIP były znamiennie podwyższone (p<0,05) w porównaniu do gr. II (dzieci zdrowych). Współczynnik CAP/CIP u pacjentów z gr. I wynosił <1; w gr. II >1. Średnie stężenia Ca, 1,25(OH)2D w surowicy gr. I były obniżone, bez cech istotności statystycznej w porównaniu do gr. II. W badaniu densytometrycznym stwierdzono zmiany o charakterze osteopenii u 3 dzieci i osteoporozy u 2 dzieci. Nie wykazano istotnych korelacji pomiędzy badanymi parametrami. Wnioski: 1.Współczynnik CAP/CIP nie różnicuje stanu gęstości mineralnej kości ani nie wykazuje zależności z biochemicznymi parametrami gospodarki wapniowo-fosforowej. 2. Wskazuje to na jego małą przydatność diagnostyczną w odniesieniu do zaburzeń mineralizacji u dzieci chorych na PChN.