Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obserwacja dzieci z całkowitą i częściową somatotropinową niedoczynnością

Autor:
Monika Mysłek-Prucnal, Jolanta Bieniasz, Anna Noczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
38
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hormon wzrostu, somatotropinowa niedoczynność przysadki, leczenie hormonem wzrostu
Czytaj

Wprowadzenie: Leczenie hormonem wzrostu (GH) dzieci w Polsce jest prowadzone od ponad 40 lat. Wskaźnikiem skuteczności leczenia GH jest osiągnięcie prawidłowej wysokości ciała oraz wzrost stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostowego-1 (IGF-1). Na ostateczny efekt leczenia wpływa między innymi stopień niedoboru GH. Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia GH po roku i dwóch latach terapii w dwóch grupach dzieci: z całkowitą i częściową postacią SNP. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 99 dzieci (72 chłopców i 27 dziewcząt) w wieku 4,5-16,5 lat w chwili rozpoczęcia leczenia. Wzrost badanych dzieci mieścił się w siatkach centylowych dla wieku i płci – poniżej 3 centyla, tempo wzrastania było mniejsze niż 5 cm/rok, wiek kostny był opóźniony w stosunku do wieku kalendarzowego. Z obserwacji wykluczono dzieci z wielohormonalną niedoczynnością przysadki oraz dziewczynki z zespołem Turnera. Wyniki: Dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) pod wpływem leczenia wykazują przyspieszenie tempa wzrastania, zwiększenie stężenia IGF-1, przyspieszenie wieku kostnego w porównaniu do wartości sprzed leczenia. Największa poprawa dotyczy pierwszego roku terapii. Dzieci z całkowitą SNP nie wykazywały różnic statystycznie istotnych, w zakresie średniego wzrostu, tempa wzrastania, poziomu IGF-1, przyspieszenia wieku kostnego pod wpływem leczenia GH, w porównaniu do dzieci z częściową SNP. Średni wzrost rodziców był niższy w grupie dzieci z częściową SNP w porównaniu do grupy dzieci z całkowitą SNP, na co głównie wpłynął średni wzrost matek.