Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antagoniści aldosteronu w pozawałowej niewydolności serca - praktyka stosowania w Polsce - przesłanki, metody i wstępne wyniki badania ankietowego

Autor:
Ewa Siewaszewicz, Krzysztof J. Filipiak, Marek Gierlotka, Marek Bronisz, Waldemar Elikowski, Marek Gajewski, Zenon Gawor, Grzegorz Opolski, Władysław Sinkiewicz, Beata Wożakowska-Kapłon w imieniu Grupy Badawczej ALDOPOL
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
18
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pozawałowa niewydolność serca, leczenie, antagoniści aldosteronu
Czytaj

Wprowadzenie: Dane oceniające częstość stosowania i czynniki determinujące wybór antagonistów aldosteronu u pacjentów z pozawałową niewydolnością serca (NS) w Polsce są nieliczne. Cel pracy: Ocena zgodności postępowania lekarzy z wytycznymi odnośnie zastosowania antagonistów aldosteronu u pacjentów z pozawałową NS oraz charakterystyka pacjentów przyjmujących lek z tej grupy. Materiał i metodyka: Kwestionariuszowe badania przekrojowe ALDOPOL (ALDOsteron antagonists in POLish post-myocardial patients with heart failure study) przeprowadzone w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku, obejmujące 141 lekarzy, głównie specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologów oraz 419 pacjentów leczonych z powodu pozawałowej NS. Wyniki: Do analizy włączono dane z kwestionariuszy od lekarzy oraz uzyskane od leczonych przez nich pacjentów głównie z centralnej i południowej części Polski. Kardiolodzy stanowili 38% respondentów, pozostałe osoby to specjaliści chorób wewnętrznych, 10 osób z dodatkową specjalizacją szczegółową inną niż kardiologia, 28 osób (20%) w trakcie specjalizacji. W grupie pacjentów z rozpoznaną pozawałową NS lekarze stosowali leki moczopędne średnio u 73% pacjentów, glikozydy naparstnicy u 22%, beta-adrenolityki u 88%, inhibitory konwertazy angiotensyny (angiotensinconverting enzyme inhibitors – ACE) u 89%, antagonistów receptorów angiotensyny u 30% pacjentów. Częstość stosowania antagonistów aldosteronu wynosiła średnio 59%, a 2,8% respondentów deklarowało, że stosuje je u wszystkich pacjentów. Pacjenci przyjmują przepisane przez lekarza leki z grupy antagonistów aldosteronu, ponieważ wierzą, że zmniejszają one obrzęki kończyn (63%), zmniejszają duszność (58,7%), przedłużają życie (54,2%), poprawiają wydolność fizyczną (48%), zmniejszają dolegliwości bólowe (4,5%), powodują inną poprawę (2,9%). Eplerenon jest znacznie rzadziej stosowany niż spironolakton, chociaż lekarze obserwują mniej działań niepożądanych po tym antagoniście aldosteronu. Zastosowanie antagonistów aldosteronu w Polsce przez lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z pozawałową NS, ocenione na podstawie przeprowadzonego badania, jest stosunkowo wysokie, wynosi średnio 59%, a jako lek dodany do standardowej terapii inhibitorem ACE i beta-adrenolitykiem, antagonista aldosteronu stosowany jest u 55,7% pacjentów. Czynniki determinujące stopień przestrzegania zaleceń, wymagają osobnej analizy i zostaną opublikowane w późniejszym czasie. Wnioski: 1. Uzyskane dane o wysokim stopniu stosowania antagonistów aldosteronu w pozawałowej NS w Polsce, nie są zbieżne z pośrednią ekstrapolacją danych z całej populacji pacjentów leczonych po zawale serca (Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych), wskazując na potrzebę bliższej analizy zasad stosowania antagonistów aldosteronu. 2. Zebrane dane zbliżone są do opublikowanych w 2008 roku wyników badania SHAPE dotyczących postępowania diagnostycznego i terapeutycznego wobec pacjentów z zastoinową NS i frakcją wyrzutową lewej komory <40%. 3. Nowszy antagonista aldosteronu – eplerenon, stosowany jest znacząco rzadziej od nieselektywnego antagonisty – spironolaktonu, chociaż jego profil działań niepożądanych jest znacząco korzystniejszy.