Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne - zastosowanie kliniczne we współczesnej kardiologii

Autor:
Jacek Majewski, Jacek ?miałek, Jacek Lelakowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
62
Strona końcowa:
67
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
badanie elektrofizjologiczne, ablacja RF, kardiowerter–defibrylator, stymulator
Czytaj

W pracy przedstawione zostały aktualne wskazania do inwazyjnego badania elektrofizjologicznego (electrophysiological study – EPS) w oparciu o obowiązujące wytyczne. We współczesnej praktyce kardiologicznej EPS stosowane jest głównie jako badanie diagnostyczne poprzedzające wykonanie przezcewnikowej ablacji. Ponadto EPS znajduje zastosowanie w kwalifikacji do wszczepienia stymulatora serca, kardiowertera–defibrylatora (implantable cardioverter–defibrillator – ICD) oraz w diagnostyce omdleń kiedy dane z badania klinicznego i testów nieinwazyjnych nie są wystarczające do ustalenia rozpoznania i wyboru metody leczenia. Badanie elektrofizjologiczne umożliwia również określenie mechanizmu częstoskurczów z szerokim lub wąskim zespołem QRS. Stwierdzenie wydłużenia skorygowanego czasu powrotu aktywności węzła zatokowego (corrected sinus node recovery time – CSNRT) powyżej 800 ms i występowanie omdleń o nieokreślonej przyczynie stanowią wskazanie do implantacji stymulatora. Wydłużenie czasu HV powyżej 100 ms lub wystąpienie bloku dystalnego podczas stymulacji przedsionkowej również przemawiają za wdrożeniem stymulacji serca. Badanie elektrofizjologiczne jest uzasadnione (klasa II wskazań) u pacjentów po przebytym zawale serca, z nieutrwalonym częstoskurczem komorowym (ventricular tachycardia – VT) i frakcją wyrzutową lewej komory równą lub niższą niż 40%. W tej grupie chorych indukcja utrwalonego, jednokształtnego VT podczas EPS stanowi wskazanie do implantacji ICD. Wyzwolenie wielokształtnego VT lub migotania komór jest uznawane za diagnostyczne u chorych z zespołem Brugadów lub arytmogenną dysplazją prawej komory, w przeciwieństwie do pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną lub rozstrzeniową. W pracy omówiono również możliwe powikłania EPS, których ryzyko wynosi poniżej 1%.