Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zależność pomiędzy kompleksem intima-media tętnic szyjnych a chorobą wieńcową jest silniejsza u kobiet, niż u mężczyzn

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz, Dorota Śliwiak, Piotr Podolec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
91
Strona końcowa:
95
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
grubość kompleksu intima-media, ryzyko choroby wieńcowej, odrębności dla płci
Czytaj

Cel pracy: Ocena siły zależności pomiędzy grubością kompleksu intima-media tętnic szyjnych (carotid intima-media thickness - CIMT) u kobiet i męż- czyzn a prawdopodobieństwem obecności choroby wieńcowej (coronary artery disease - CAD), tj. zwężenia >50% w przynajmniej jednej tętnicy wieńcowej. Materiał i metodyka: USG tętnic szyjnych i angiografię tętnic wieńcowych wykonano u 1421 chorych (995 mężczyzn, 426 kobiet) przyjętych z podej- rzeniem CAD. Wartość CIMT przedstawiono jako średnią arytmetyczną z pomiarów maksymalnej grubości CIMT w tętnicy szyjnej wspólnej, opuszce oraz wewnętrznej. Na podstawie ilościowej koronarografii określono obecność zwężeń i zaawansowanie CAD. Wyniki: Obecność zwężeń w tętnicach wieńcowych >50% wykazano u 797 (80,1%) spośród 995 mężczyzn oraz u 254 (59,6%) spośród 426 kobiet. Wartości CIMT były wyższe u kobiet z istotną CAD, w porównaniu do kobiet bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych (1,34±0,35 mm vs 1,01±0,32 mm; p<0,001); podobnie u mężczyzn z CAD vs bez CAD (1,41±0,41 mm vs 1,10±0,3 mm; p<0,001). CIMT dodatnio korelowała z zaawansowaniem CAD u kobiet (r=0,498; p<0,001) i mężczyzn (r=0,339; p<0,001). Punkt odcięcia dla średniej wartości CIMT związany z najwyższym prawdopodobieństwem obecności zwężeń w tętnicach wieńcowych >50% był niższy u kobiet (CIMT >1,0 mm) niż u mężczyzn (CIMT >1,1 mm). U kobiet, u których średnia wartość CIMT przekraczała 1,0 mm, czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna dla obecności istotnej CAD wyniosły odpowiednio: 86,6%; 59,3%; 75,9% oraz 75%. U mężczyzn, u których stwierdzano średnią wartość CIMT >1,1 mm, wyniosły one odpowiednio: 76,2%; 59,1%; 88,2% oraz 38,1%. Ryzyko CAD u mężczyzn z CIMT >1,1 mm było o 29% (CI=1,22-1,37; p<0,001) wyższe, a u kobiet z CIMT >1,0 mm o 44% (CI=1,33-1,55; p<0,001) wyższe, w porównaniu do chorych z niższymi średnimi war- tościami CIMT. Na podstawie statystyki kappa stwierdzono niską zależność pomiędzy CIMT a istotną CAD u mężczyzn (kappa=0,293) i satysfakcjonują- cą u kobiet (kappa=0,475). Wnioski: CIMT jest słabszym prognostykiem obecności istotnej CAD u mężczyzn niż u kobiet. Średnia wartość CIMT >1,0 mm jest przydatnym klinicz- nie parametrem oceny prawdopodobieństwa CAD u kobiet. Natomiast u mężczyzn tradycyjne testy służące do oceny prawdopodobieństwa istotnej CAD wydają się silniejsze od oceny CIMT.