Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia snu oraz senność dzienna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Autor:
Robert Błaszczyk, Andrzej Wysokiński, Marcin Ciota, Krystyna Lupa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
115
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zaburzenia snu, nadciśnienie tętnicze, bezsenność
Czytaj

Wprowadzenie: Lekarze wszystkich specjalności coraz częściej mają do czynienia ze złożonymi zależnościami między snem i jego zaburzeniami a różnymi aspektami zdrowia psychicznego i fizycznego. Cel pracy: Ocena rozpowszechnienia zaburzeń snu oraz senności dziennej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metodyka: W praktyce klinicznej, obok badania polisomnograficznego, subiektywne odczucia pacjenta są podstawą rozpoznania zaburzeń snu. Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja do sierpnia 2008 roku i objęły 1003 mieszkańców Lublina i okolic zgłaszających, się do Poradni Lekarza Rodzinnego w przychodniach w Lublinie. Uwzględniając jakość snu oraz najczęściej występujące problemy ze snem badanych podzielono na 2 grupy: chorzy z zaburzeniami snu o nieznacznym stopniu nasilenia oraz chorzy z zaburzeniami snu o znacznym stopniu nasilenia. Kryterium granicz- nym kwalifikującym badanego do danej grupy było 56 punktów. Do oceny stopnia nasilenia senności dziennej posłużono się skalą senności dziennej Epworth. Uwzględniając skalę senności dziennej Epworth (ESS) badanych przydzielono do 3 grup: nadmierna senność dzienna nie występuje (0-9 punktów), występuje nadmierna senność dzienna (10-15 punktów), występuje bardzo nasilona senność dzienna (>16 punktów). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Do oceny istnienia różnic bądź zależności jednoczynnikowych między analizowanymi parametrami niemierzalnymi użyto tabel wielodzielczych i testu jednorodności lub niezależności χ2. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie kompute- rowe STATISTICA v. 8.0 (Statsoft, Polska). Wyniki i wnioski: Przeprowadzone badania objęły ogółem 1003 osoby, w tej grupie znalazło się 610 kobiet, co stanowiło 60,8% ogólnej liczby prze- badanych oraz 393 mężczyzn (39,2%). W badanej populacji przeważają osoby z zaburzeniami snu o nieznacznym stopniu nasilenia (630 osób, co sta- nowi 62,8% badanych). U ponad 75% badanych (764 osoby) według ESS nie stwierdzono nadmiernej senności dziennej, natomiast była ona poważnym problemem u 216 osób (21,5%), patologiczny jej charakter dotyczył 23 badanych (2,3%). Stwierdzono istotny statystycznie związek między stopniem nasilenia zaburzeń snu a występowaniem nadciśnienia tętniczego (χ2=120,69, p<0,0001). Nie wykazano zależności o charakterze istotności statystycz- nych między ciśnieniem tętniczym krwi a stopniem nasilenia senności dziennej (χ2=16,49, p=0,17).