Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany w jakości życia po 6 miesiącach od implantacji stymulatora serca

Autor:
Agnieszka Młynarska, Rafał Młynarski, Włodzimierz Kargul
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
116
Strona końcowa:
120
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jakość życia, stymulator serca, dysfunkcja węzła zatokowego, bloki przedsionkowo-komorowe
Czytaj

Wprowadzenie: Poprawa jakości życia (Quality of Life - QoL) jest jednym z kluczowych celów implantacji stymulatorów serca. Brak jest badań naukowych ukazujących różnice pomiędzy głównymi grupami wskazań klinicznych do implantacji urządzeń stymulujących pracę serca. Cel pracy: Odpowiedź na pytanie czy QoL u chorych w dwóch głównych grupach wskazań klinicznych z uwzględnieniem klas zaleceń (dysfunkcja węzła zatokowego - SND (ang. sinus node dysfunction) i bloki przedsionkowo-komorowe - AVB (ang. atrio-ventricular block)) uległa (i w jakim stopniu) zmianie po 6 miesiącach od implantacji? Materiał i metodyka: Do badania zostało włączonych 98 chorych z AVB i 100 z SND kwalifikowanych do implantacji stymulatora serca na stałe (średni wiek 71,3±8,7). Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej numer NN-6501-23/05. U wszystkich włączonych implantowano stymulator DDD(R) zgodnie z wytycznymi. Jakość życia została zbadana przy użyciu kwestionariusza Minnestota (MLWHFq) dwukrotnie: przed i 6 miesięcy po zabiegu implantacji. Wyniki poddane zostały analizie statystycznej - test Shapiro-Wilka wykorzystano do sprawdzenia rozkładu, a do porównania wyników QoL przed i po implantacji stymulatora wykorzystano test kolejności par Wilcoxona. Wyniki: U chorych z SND we wszystkich analizowanych domenach, punktacja QoL obniżyła się w sposób wysoce znamienny co oznacza, iż QoL uległa znacznej poprawie. U chorych z AVB, w większości analizowanych domen, wartość punktowa QoL również obniżyła się w sposób wysoce znamienny statystycznie, co oznacza, iż QoL uległa znacznej poprawie. Jedynie w domenie niepokój i depresja QoL uległa pogorszeniu. Zarówno w łącznej grupie chorych z AVB (p=0,38), jak i klasie I zaleceń, QoL nie uległa znamiennej zmianie. W klasie IIA, pogorszenie QoL uzyskało cechy znamienności statystycz- nej (p=0,04). Wnioski: Stwierdzono wysoce znamienną poprawę w większości domen QoL u pacjentów w 6 miesięcy po implantacji stymulatora serca. Jedyną domeną, w której zaobserwowano pogorszenie QoL, jest poziom lęku i depresji u chorych z AVB. Ci chorzy wydają się być grupą, która powinna być objęta dodatkową opieką medyczną i edukacją.