Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pomiar jakości życia pacjentów kardiologicznych w Polsce - status naukowy najczęściej stosowanych kwestionariuszy

Autor:
Kazimierz Wrześniewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jakość życia, pacjenci kardiologiczni, standardy naukowe kwestionariuszy
Czytaj

Celem pracy jest prezentacja najczęściej stosowanych w Polsce kwestionariuszy uniwersalnych (ogólnych) i specyficznych, służących do oceny jakości życia pacjentów kardiologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na proces translacji kwestionariuszy zagranicznych, określanie trafności i rzetelności. Jednym z najpopularniejszych na świecie kwestionariuszy ogólnych do badania jakości życia osób chorych somatycznie jest SF-36 (The Short Form-36 Health Survey Questionnaire). Kwestionariusz ten jest też najczęściej stosowany w Polsce do badania pacjentów kardiologicznych. Jednakże do tej pory nie opublikowano w jaki sposób była przygotowana wersja polska i jakie są jej właściwości psychometryczne. Dwa inne popularne kwestionariusze ogólne stosowane w kardiologii: NHP (The Nottingham Health Profile) i WHOQoL (The World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument), mają dobrze opracowane wersje polskie. Przeprowadzone badania psychometryczne wskazują na ich dobrą trafność i rzetelność. W Polsce stosowany jest także specyficzny kwestionariusz do badania jakości życia pacjentów kardiologicznych - MacNew (The MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life). Proces translacyjny tego kwestionariusza był poprawny. Wyniki szerokich badań pychometrycznych wskazują, że polska wersja MacNew odpo- wiada amerykańskiemu oryginałowi. Jednak żaden z wymienionych kwestionariuszy nie ma polskich, odpowiednich norm opracowanych dla repre- zentatywnych grup pacjentów kardiologicznych. Podejmowane są także próby opracowywania oryginalnych, polskich narzędzi do badania jakości życia tej grupy chorych. Dotychczasowe propozycje wymagałyby jednak szerszych badań psychometrycznych.