Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Autor:
Beata Mianowska, Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Wojciech Fendler, Anna Ciepiela, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
4
Strona początkowa:
243
Strona końcowa:
247
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci, hemoglobina glikowana A1c, kontrola metaboliczna
Czytaj

Wprowadzenie: Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest wskaźnikiem wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 (T1DM) i prognostykiem rozwoju powikłań mikronaczyniowych choroby. Cel pracy: Przeprowadzenie aktualnej, jednoośrodkowej, przekrojowej oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży na podstawie wartości stężeń HbA1c. Materiał i metody: Badaniem objęto 473 pacjentów w wieku 2,4-18 lat (średnia 13,3±3,7 roku) chorujących na T1DM dłużej niż 6 miesięcy (od 0,8 do 16,5 roku; średnia 5,8±3,5 roku), leczonych metodą wielokrotnych iniekcji lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny. W analizie uwzględniono wyniki ostatniego dla każdego pacjenta badania stężenia HbA1c wykonanego przed listopadem 2009 r. (od czerwca do października) oraz wyniki wszystkich oznaczeń stężeń HbA1c wykonanych w badanej grupie w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy (od listopada 2008 do października 2009 r.). Stężenie HbA1c oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC; wartości referencyjne dla osób zdrowych 4,3-5,7%). Wyniki: Średnie stężenie HbA1c (±SD) w badanej grupie wynosiło 7,4±1,3% (mediana i zakres (25-75%): 7,1% (6,6%-7,9%). U 113 (23,9%) pacjentów stężenie HbA1c wynosiło ≰6,5% (idealna kontrola metaboliczna), u 195 (41,2%) od 6,5 ≰7,5% (satysfakcjonująca kontrola metaboliczna), u 165 (34,9%) >7,5% (niesatysfakcjonująca kontrola metaboliczna). Stwierdzono istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy stężeniem HbA1c a wiekiem pacjentów (R=0,23; p<0,0001) i czasem trwania cukrzycy (R=0,22; p<0,0001). Średnie stężenie HbA1c (±SD) w całym analizowanym okresie (od 1 XI 2008 do 31 X 2009) wynosiło 7,7±1,5% (zakres 5,2-15,7%; mediana 7,4% (6,7%-8,2%), N=1417 pomiarów). Wnioski: 1. W badanej grupie poziom wyrównania metabolicznego cukrzycy oceniany stężeniem HbA1c był dobry, ale stężenie HbA1c ≰6,5%, czyli zgodne z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, osiągnęło jedynie 23,9% badanych. 2. Dłuższy czas trwania cukrzycy i starszy wiek są czynnikami pogarszającymi poziom wyrównania metabolicznego i należy je uwzględniać, prowadząc, ukierunkowane na osiągnięcie optymalnych celów, leczenie młodocianych pacjentów chorych na T1DM.