Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena rozwoju umysłowego dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy rozpoznaną w badaniu przesiewowym w materiale własnym

Autor:
Eugenia Kik, Anna Noczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
108
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wrodzona niedoczynność tarczycy, inteligencja
Czytaj

Wprowadzenie: Hormony tarczycy są niezbędne do prawidłowego rozwoju oun, kośćca i zawiązków zębów, a ich udział zaznacza się już na wczesnym etapie życia płodowego. Celem pracy jest ocena rozwoju umysłowego dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy (WNT) wykrytą w badaniu przesiewowym oraz ustalenie wpływu TSH, stężenia hormonów tarczycy w czasie obserwacji, czynników okołoporodowych, rodzicielskich, środowiskowych na IQ dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 44 dzieci (28 dziewcząt i 16 chłopców) w wieku 3,5-18 lat (śr. wieku 7,3±3,5). Analizowano rozwój umysłowy badanych, oceniając iloraz inteligencji ogólnej w skali słownej i bezsłownej oraz wybrane parametry rozwoju umysłowego. Ocenę rozwoju umysłowego wykonano w dwóch grupach wiekowych: gr. A – 20 dzieci w wieku 3,5-5,9 lat (śr 5,3±0,8), które badano testem Columbia, gr. B – 24 dzieci w wieku 6-18 lat (śr. 10,3±2,2) – testem Wechslera. Iloraz inteligencji (IQ) w obydwu grupach oceniono skalą Wechslera. Wyniki: średnie wartości IQ w skali słownej i bezsłownej były porównywalne i mieściły się w zakresie przeciętnego ilorazu inteligencji w skali Wechslera. Poziom inteligencji w grupie A korelował na granicy istotności statystycznej z wykształceniem rodziców (r=0,32; p=0,0934), natomiast w grupie B – istotnie z urodzeniową masą ciała (r=0,62; p=0,00247), na granicy istotności z wykształceniem rodziców (r=0,4; p=0,0532) i wiekiem matki (r=0,41; p=0,0514). Poziom inteligencji w skali słownej w grupie B istotnie dodatnio korelował z urodzeniową masą ciała (r=0,62; p=0,00147), a ujemnie ze średnią wartością TSH w 2-letnim okresie obserwacji (r=-0,47; p=0,0381). Poziom inteligencji ogólnej oraz w skali słownej i bezsłownej nie korelował z okresem włączenia do terapii LT4, miejscem zamieszkania, wartością TSH w badaniu przesiewowym. Wnioski: 1. Rozwój umysłowy badanych dzieci z WNT mieścił się w granicach normy. 2. Spośród ocenianych parametrów rozwoju umysłowego najgorszy wynik uzyskały: operacje matematyczne, analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa koncentracja uwagi. 3. Na rozwój umysłowy dzieci z WNT nie wpływało stężenie TSH w badaniu przesiewowym, ale wykształcenie rodziców.