Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Samoocena jakości życia przez pacjentów z problemami skórnymi.

Autor:
Beata Kowalewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Wiaczesław Niczyporuk, Marek Sobolewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
106
Strona końcowa:
113
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
jakość życia, chorzy, choroby skóry
Czytaj

Wprowadzenie: Różne choroby czy dolegliwości, w zależności od ich lokalizacji, wywoływanych ograniczeń i dotkliwości symptomów, wpływają na zaburzenie, ograniczenie lub pogorszenie w zakresie jakości życia. Cel pracy: Samoocena jakości życia przez pacjentów z problemami skórnymi Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 281 chorych, za pomocą anonimowego kwestionariusza, opracowanego na potrzeby niniejszego badania oraz załączonego do ankiety kwestionariusza DLQI - Dermatology Quality Life Index. Wyniki: W badanej grupie dominowały kobiety (59,8%), z reguły w przedziale wiekowym 51-60 lat (32,7%). W badanej grupie dominującą jednostką chorobową była łuszczyca (40,9%), choroby alergiczne (19,5%) i naczyniowe (9,2%). W przypadku 66,2% osób nie było w rodzinie nikogo cierpiącego na powyższe choroby. Zmiany chorobowe najczęściej lokalizowały się w zakresie skóry kończyn dolnych (37,4%), kończyn górnych (31,3%) i na całym ciele (29,9%). Stały kontakt z lekarzem dermatologiem miało 53,5% badanych. W samoocenie 48,7% ankietowanych deklarowało pozytywny stosunek do swojej choroby, jednak zapytani o pogodzenie się z chorobą wskazali w większości (40,1%) odpowiedź "nie w pełni". U respondentów przeważały, odnośnie do samopoczucia, postawy negatywne - "odczuwam niepokój" - 37,3% i "wszystko mnie drażni" - 17,8%. Przeciętny poziom wskaźnika DLQI wynosił 12,4±8,1 pkt. Poziom jakości życia pacjentów z trzema najbardziej powszechnymi typami schorzeń (łuszczyca, alergia i choroby naczyniowe skóry) był zbliżony (średnia DLQI=13,5). Najniższa jakość życia charakteryzowała chorych z grzybicą skóry i chorobami pasożytniczymi skóry. Osoby z poczuciem subiektywnym niższej jakości życia, winą za swoją chorobę obarczały lekarza i twierdziły, iż ich stosunek do choroby zależy od ich nastawienia lub były przekonane, że wszystko obróciło się przeciwko nim. Ta ostatnia postawa fatalistyczna była częściej związana z wyższymi wartościami DLQI Wnioski: Większość pacjentów z chorobą skóry nie była w pełni pogodzona z własną chorobą i prezentowała wobec niej negatywne postawy. Różnice w poziomie życia zależały od rodzaju choroby. Postawa fatalistyczna wobec własnego schorzenia dotyczyła z reguły chorych z niższą jakością życia, wyrażoną wyższymi wartościami DLQI.