Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Manometria wysokiej rozdzielczości w diagnostyce dyssynergii mięśni dna miednicy u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca

Autor:
Ryszard Makosiej, Beata Sordyl, Elżbieta Czkwianianc
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
44
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
manometria wysokiej rozdzielczości, defekacja dyssynergiczna, mięsień łonowo odbytniczy
Czytaj

Wprowadzenie: Przewlekłe zaparcie stolca jest dolegliwością występującą coraz powszechniej u dzieci. Jest ono procesem złożonym, mającym wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Poznanie mechanizmów prowadzących do powstania przewlekłego zaparcia stolca, może znacznie zwiększyć skuteczność odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Celem pracy była ocena przydatności manometrii anorektalnej nowej generacji ManoScan 360TM High-Resolution w diagnostyce dyssynergii mięśni dna miednicy u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca. Materiał i metody: Badaniami objęto 36 dzieci w wieku od 5 do 17 lat, średnia wieku 11,02±3,45 SD (13 chłopców, 23 dziewczęta), u których na podstawie wywiadu oraz Kryteriów Rzymskich III rozpoznano przewlekłe zaparcie stolca. Wyniki: U wszystkich badanych dzieci, w badaniu manometrycznym, wykazano nieprawidłowy wzorzec defekacji (wzrost napięcia spoczynkowego i czynnościowego zwieraczy odbytu), skrócenie długości kanału odbytu oraz różnego stopnia podwyższenie progów czucia w bańce odbytnicy przy obecności prawidłowego odruchu hamowania odbytowo-odbytniczego. W grupie 15 dzieci, u których w badaniu defekograficznym rozpoznano zaburzenia relaksacji mięśnia łonowo-odbytniczego (defekacja dyssynergiczna), badania manometryczne wykonane w trakcie próby parcia wykazały współistnienie zaburzeń relaksacji mięśni zwieraczy odbytu z nieprawidłowym rozkładem ciśnień między kanałem odbytu a bańką odbytnicy. Obserwowane ujemne ciśnienia, wytworzone przez nieprawidłowy skurcz mięśnia łonowo-odbytniczego przy braku relaksacji mięśni zwieraczy odbytu, powodowały „aspirację„ sondy do kanału odbytnicy w czasie próby parcia. W praktyce klinicznej zjawisko to może być odpowiedzialne za proces retencji stolca w czasie defekacji. Wnioski: Manometria wysokiej rozdzielczości jest bardzo użytecznym badaniem w diagnostyce przewlekłego zaparcia stolca. Dynamiczna ocena napięcia mięśni zwieraczy odbytu oraz rozkładu ciśnień w kanale odbytu i bańce odbytnicy, umożliwia wczesne rozpoznanie zaburzeń relaksacji mięśnia łonowo-odbytniczego, co może w istotny sposób ograniczyć ilość wykonanych badań defekograficznych.