Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mała urodzeniowa masa ciała - dodatkowy ważny czynnik w diagnostyce niedoboru wzrostu u dzieci

Autor:
Anna Majcher, Beata Pyrżak, Joanna Bielecka-Jasiocha, Ewelina Witkowska-Sędek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
148
Strona końcowa:
152
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niedobór wzrostu, dzieci, mała masa urodzeniowa
Czytaj

Wprowadzenie: Urodzeniowe parametry ciała są jednym z ważniejszych predyktorów wzrostu osiągniętego w życiu dorosłym. Dzieci z mała urodzeniową masą ciała (low birth weight – LBW) stanowią istotną i heterogenną grupę pacjentów diagnozowanych z powodu niedoboru wzrostu. Cel pracy: Ocena częstości występowania małej urodzeniowej masy ciała u dzieci z niedoborem wzrostu i ocena parametrów antropometrycznych u dzieci urodzonych z małą i prawidłową masą ciała. Materiał i metody: Analiza danych urodzeniowych i aktualnych parametrów antropometrycznych u 802 dzieci z niedoborem wzrostu, które zostały zgłoszone do Kliniki Pediatrii i Endokrynologii w Warszawie. Badaną grupę stanowiło 456 chłopców i 346 dziewcząt.Średnia wieku wynosiła ok. 9 lat. Przeprowadzono diagnostykę różnicową zaburzeń wzrastania. W badanej grupie było 133 dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) i 26 dziewcząt z zespołem Turnera. Zebrano dane dotyczące parametrów urodzeniowych dzieci (długość i masa, długość trwania ciąży), wykonano pomiary antropometryczne dzieci i rodziców, wyliczono BMI (body mass index). Za małą urodzeniową masę ciała (LBW) przyjęto masę ciała ≤2500 g). Wartości cech somatycznych aktualnych pomiarów poddano standaryzacji podając dane znormalizowane. Wyniki: W całej badanej grupie dzieci u 17,1% (137 dzieci) stwierdzono LBW. 16,8% dzieci z SNP miało małą urodzeniową masę ciała występowała, zaś w grupie dziewcząt z zespołem Turnera LBW obserwowano w 23% przypadków. Wśród dzieci urodzonych o czasie, małą urodzeniową masę ciała stwierdzono u 5,3% z nich (30 dzieci – 15 dziewczynek i 15 chłopców). W tej grupie 10 dzieci urodziło się z ciąż bliźniaczych, 2 z płodowym zespołem alkoholowym i 4 z zespołem Silvera-Russella. U 14 pacjentów rozpoznano SGA (small for gestational age). Dzieci urodzone z LBW zgłaszane były się do Kliniki rok wcześniej, niż inni pacjenci z niedoborem wzrostu. Pacjenci z LBW w porównaniu z pozostałą grupą dzieci charakteryzowali się większym deficytem wysokości ciała (-2,5 SDS vs. -2,1 SDS) i niższymi wartości BMI. Średnia wysokość ciała rodziców w obu badanych grupach nie różniła się istotnie statystycznie. Wnioski: 1. Mała urodzeniowa masa ciała dzieci występuje u co 6 dziecka z niedoborem wzrostu diagnozowanego w Klinice. 2. Dzieci urodzone o czasie z małą masą ciała powinny być wcześnie diagnozowane w kierunku wrodzonych zaburzeń genetycznych i wad rozwojowych.