Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu działania fotodynamicznego na aktywność enzymatyczną Candida albicans

Autor:
Ewa Plomer-Niezgoda, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Joanna Maj, Anna Czarnecka, Bronisława Walów
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
3
Strona początkowa:
160
Strona końcowa:
164
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, terapia fotodynamiczna PTD, enzymy
Czytaj

Wprowadzenie: Terapia fotodynamiczna jest uznaną metodą terapii wybranych nowotworów. Obecnie prowadzone są liczne badania dotyczące wpływu działania fotodynamicznego na inaktywację drobnoustrojów, w tym również grzybów drożdżakowych. Cel pracy: Ocena wpływu działania fotodynamicznego na zewnątrzkomórkową aktywność enzymatyczną grzybów z rodzaju Candida albicans. Materiał i metody: Przebadano 40 szczepów grzybów z rodzaju Candida albicans izolowanych od pacjentów z grzybicą skóry i paznokci. Komórki Candida inkubowano w roztworze wodnym kwasu 5-minolewulinowego (ALA) o stężeniu 50 mM/l-1 z dodatkiem EDTA w stężeniu 0,2 mM .Czas inkubacji z ALA wynosił 30 min. Inkubacja była przeprowadzona w ciemności. Następnie hodowle Candida naświetlane były dawką frakcjonowaną 100 J/cm2 laserem diodowym firmy MC laser o mocy 150 mW emitującym światło długości 630 nm. Po 24-godzinnej inkubacji w płynnym podłożu Sabourauda badano aktywność enzymatyczną przy użyciu testów APIZYM firmy bio- Mérieux oceniających aktywność 19 enzymów hydrolitycznych. Przeprowadzono badania kontrolne: - z hodowlami Candida naświetlanymi laserem bez aplikacji kwasu ALA i EDTA - z hodowlami Candida bez naświetlania laserem z aplikacją ALA i EDTA - oraz z komórkami Candida bez inkubacji z ALA i EDTA i bez naświetlania laserem. p≰0,05 uznawano za znaczące statystycznie. Wyniki: Wykazano istotne statystycznie różnice w zakresie uwalnianych enzymów: fosfatazy zasadowej, lipazy esterazowej i arylamidazy cystynowej i α-fukozydazy, a w zakresie arylamidazy leucynowej i N-acetylo-β-glukozaloamidazy różnice zbliżały się do poziomu istotności. Zaobserwowano, że Candida po działaniu fotodynamicznym wykazywały znaczną aktywność enzymatyczną w zakresie arylamidazy cystynowej. Wszystkie szczepy w grupie kontrolnej nie uwalniały tego enzymu. Wnioski: 1. Terapia fotodynamiczna wpływa na aktywność enzymatyczną szczepów Candida albicans. 2. Mniejsza aktywność enzymatyczna szczepów C. albicans po terapii fotodynamicznej może mieć wpływ na ich patogenność. 3. Dalszych badań i oceny wymaga dokonana obserwacja zwiększonej aktywności arylamidazy cystynowej uwalnianej przez C. albicans po działaniu fotodynamicznym.