Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmienność rytmu serca jest zależna od obecności żywotnego mięśnia serca u chorych po przebytym pierwszym przednim zawale

Autor:
Leszek Bryniarski, Ewa Mirek-Bryniarska, Marek Rajzer, Agnieszka Pelc-Nowicka, Kalina Kawecka-Jaszcz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
185
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zmienność rytmu serca, żywotność, zawał mięśnia serca, echokardiograficzna próba z dobutaminą
Czytaj

Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy obecność żywotnego mięśnia serca w obszarze zawału u chorych po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ma wpływ na wartości parametrów zmienności rytmu serca (HRV). Materiał i metodyka: Badaną grupę stanowiło 50 chorych po przebytym pierwszym zawale ściany przedniej z załamkiem Q, leczonych zachowawczo. Badanie przeprowadzono w okresie 14 dni do 3 miesięcy od rozpoznania zawału (średnio - 61 dni). U wszystkich chorych wykonano echokardiograficzną próbę z dobutaminą (DSE) w celu oceny żywotności mięśnia serca, analizując wskaźnik zaburzeń kurczliwości lewej komory (WMSI) oraz 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z oceną parametrów analizy czasowej i częstotliwościowej zmienności rytmu serca (HRV). Chorych podzielono na 2 grupy. Grupę A stanowiło 25 chorych z dodatnim wynikiem echokardiograficznej próby z dobutaminą wskazującym na zachowaną żywotność mięśnia serca w obszarze zawału, grupę B - 25 chorych z negatywnym wynikiem dla żywotności. Wyniki: Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami w charakterystyce klinicznej. Tolerancja wysiłku była porównywalna (8,1+2,3 vs. 7,4+1,8 METS; p=NS). Nie było też istotnych różnic w parametrach badania echokardiograficznego z wyjątkiem frakcji wyrzutowej lewej komory, która była nieznacznie wyższa w grupie A (42,8±4,16 vs. 39,24+6,44; p=0,024). W grupie A wszystkie parametry analizy czasowej zmienności rytmu serca były znamiennie wyższe niż w grupie B. Nie stwierdzono różnic w parametrach analizy częstotliwościowej HRV między grupami. Analiza regresji wykazała naj- silniejszą korelację wskaźnika pNN50 analizy czasowej z poprawą kurczliwości, z prawdopodobieństwem poprawy wynoszącym powyżej 90% przy wartości pNN50 przekraczającej 5%. Wnioski: U chorych po przebytym pierwszym zawale serca ściany przedniej z uniesieniem odcinka ST z załamkiem Q i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory zachowana żywotność mięśnia serca w obszarze zawału jest związana za zmianami w parametrach analizy czasowej zmienności rytmu serca.