Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym na przykładzie mieszkańców domów opieki

Autor:
Paweł Matusik, Jan Nowak, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Chmielowska, Agnieszka Parnicka, Marzena Dubiel, Jerzy Gąsowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
186
Strona końcowa:
191
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, wiek podeszły, zespół osłabienia, domy opieki
Czytaj

Wprowadzenie: Nadciśnienie tętnicze (arterial hypertension - AH) jest uznawane za cechę wieku podeszłego. Ocenia się, że liczba chorych na AH po 65 r.ż. przekracza 65%. Cel pracy: Ocena częstości występowania AH, hipotonii ortostatycznej, chorobowości, rodzaju stosowanej farmakoterapii oraz związanych z nią powi- kłań u mieszkańców domów opieki. Materiał i metodyka: Badaniem objęto pensjonariuszy →65 r.ż., zamieszkałych w 2 domach opieki na terenie województwa małopolskiego. Informacje o stanie zdrowia pacjentów uzyskano z przeprowadzonego wywiadu oraz dokumentacji medycznej. Dokonano analizy 4-krotnego pomiaru ciśnienia tętniczego w różnych dniach, przeprowadzono próbę ortostatyczną oraz test służący diagnostyce zespołu osłabienia zgodnie z definicją Canadian Study of Health and Aging-Clinical Frailty Scale. Wyniki: Przebadano 73 kobiety i 20 mężczyzn w wieku 65-102 lat (średni wiek ±SD: 82,4±8,4 lat). Częstość występowania AH wyniosła 78,5%. Wśród badanych wartości ciśnienia tętna były wyższe u pacjentów z rozpoznanym AH (51,9 vs 48,1 mm Hg; p<0,05). Pacjenci hypertensyjni posiadali więcej chorób przewlekłych (4,2±2,5 vs 2,5±2,3; p=0,004). Wykazano u nich nieistotną statystycznie tendencję do częst- szego występowania: niewydolności serca (27,4% vs 10%), choroby niedokrwiennej serca (54,8% vs 35%) i niewydolności nerek (9,6% vs 5%). W grupie pacjentów z AH nieznacznie częściej występowała cukrzyca (21,9% vs 20%), natomiast nieznacznie rzadziej zespół osłabienia (69,9% vs 75%). Pacjenci z AH otrzymywali większą liczbę leków (6,5±3,8) i tabletek na dobę (9,1±6), aniżeli osoby normotensyjne (odpowiednio: 4,3±3,8; 6,3±5,4), p=0,016 i p=0,031. W terapii hipotensyjnej najczęściej stosowano diuretyki (65,8%), inhibitory konwertazy angiotensyny (54,8%), β-adrenolityki (50,7%), rzadziej blokery kanału wapniowego (20,6%). Osoby z AH nie różniły się od pozostałych pod względem wieku (odpowiednio 82,7 vs 81,2 lat; p=0,5) oraz płci (kobiety odpowiednio: 80,8% vs 70%; p=0,3). U 38 pensjonariuszy było możliwe przeprowadzenie próby ortostatycznej. Hipotonię ortosta- tyczną stwierdzono u 13 osób (34,2% badanych), spośród nich 76,9% (n=10) chorowało na AH, 15,4% (n=2) przeszło złamanie kości udowej, natomiast wszyscy przyjmowali leki zmniejszające ciśnienie tętnicze. Wnioski: Nadciśnienie tętnicze występuje bardzo często wśród osób mieszkających w domach opieki. Jest ono dominującym schorzeniem pacjentów w wieku podeszłym, wiąże się z wielochorobowością i przyczynia się do nadmiernego obciążenia ich przyjmowanymi lekami. Leczenie pacjentów w wieku podeszłym z nadciśnieniem tętniczym powinno charakteryzować się ostrożną farmakoterapią i monitorowaniem próbą ortostatyczną.