Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności leczenia zwężenia zastawki tętnicy płucnej metodą przezkórnej walwuloplastyki balonowej

Autor:
Mateusz Knop, Sebastian Smerdziński, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
192
Strona końcowa:
195
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie zastawki tętnicy płucnej, balonowa walwuloplastyka, gradient ciśnień
Czytaj

Wprowadzenie: Zwężenie zastawki płucnej (pulmonary stenosis - PS) jest główną przyczyną zawężenia drogi odpływu prawej komory (right ventricular outflow tract obstruction - RVOTO) i stanowi 10% wrodzonych wad serca. Najczęstszym powodem patologii jest fuzja spoideł zastawki. Balonowa walwuloplastyka płucna (balloon pulmonary valvuloplasty - BPV) stanowi dobrą alternatywę w stosunku do leczenia kardiochirurgicznego. Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia PS metodą przezskórnej BPV w zależności od wieku, w jakim był wykonany zabieg interwencyjny. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 88 pacjentów (43 płci żeńskiej i 45 płci męskiej). Uwzględniono jedynie chorych z izolowaną postacią wady. Wyodrębniono 4 grupy pacjentów w wieku od okresu noworodkowego do 77 r.ż. (średnia 9,6±13,8) hospitalizowanych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w latach 1999-2007. Grupa I obejmowała dzieci w wieku noworodkowym (n=6), grupa II niemowlęta w wieku 2-12 miesięcy (n=22), grupa III dzieci w przedziale wiekowym 1-14 lat (n=40) a grupa IV obejmowała młodocianych i dorosłych powyżej 15 r.ż. (n=20). We wszystkich grupach rozpoznano istotne hemodynamicznie PS i zastosowano BPV stosując balon dobrany według średnicy pnia płucnego o średnicy przekraczającej 1,2-1,5x wymiar pierścienia płucnego. Oceniono powikłania, ciśnienie przed i po BPV (gradient pomiędzy prawą komorą (right ventricle - RV) a tętnicą płucną (pulmonary artery - PA)), oraz w okresie (follow-up) w poszczególnych grupach. Średni czas po zabiegu to 5,8±2,3 lata. Wyniki: Skuteczność zabiegu oceniona na podstawie zmiany gradientu wynosiła: w grupie I gradient przed 63,8±33,3, gradient po 22,5±12,6; w grupie II gradient przed 56,1±12,9, gradient po 19,4±14,6; w grupie III gradient przed 58,6±28,0, gradient po 19,1±17,0 a w grupie IV gradient przed 67,8±36,2, gradient po 29,3±28,3. Łącznie średni gradient między RV a PA we wszystkich grupach wiekowych przed zabiegiem wynosił 59,5±27,6 a po zabiegu 21,2±19,0. Wnioski: Zastosowanie przezskórnej BPV zastawki płucnej jest skuteczną metodą leczenia w każdej grupie wiekowej. Grupa noworodków wymaga szczególnej uwagi podczas BPV ze wzglądu na wysokie ryzyko powikłań. Balonowa walwuloplastyka zastawki pnia płucnego stanowi w wielu przy- padkach korzystną alternatywę w stosunku do leczenia kardiochirurgicznego.