Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza korelacji pomiędzy wskaźnikiem uwapnienia tętnic wieńcowych a wybranymi czynnikami ryzyka miażdżycy u mężczyzn

Autor:
Katarzyna Stopyra-Pach, Mieczysław Pasowicz, Małgorzata Konieczyńska, Krystyna Duda, Marta Bazanek, Piotr Klimeczek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
196
Strona końcowa:
201
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
Calcium Score, czynniki ryzyka, cholesterol HDL, indeks masy ciała, miażdżyca
Czytaj

Wprowadzenie: Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych - Calcium Score (coronary artery calcium score - CACS) jest pomocny w ocenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz ocenie progresji miażdżycy. Jest ważnym parametrem pozwalającym identyfikować osoby bezobjawowe obciążone wysokim ryzykiem incydentów sercowych niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy CACS a wybranymi czynnikami ryzyka miażdżycy: stężeniem cholesterolu HDL (high density lipoprotein - HDL) oraz indeksem masy ciała (body mass index - BMI) u mężczyzn bez objawów choroby niedokrwiennej serca (coronary artery disease - CAD). Materiał i metodyka: Badanie prospektywne przeprowadzone w 2007 r. z udziałem 150 mężczyzn bez objawów CAD (średnia wieku 57,8±7,66 lat). CACS oznaczono metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (aparat MSCT Sensation 64 Cardiac). Do oceny ilościowej CACS wykorzystano skalę Agatstona. Ponadto analizowano profil lipidowy osocza, stężenie glukozy na czczo, białko C-reaktywne oznaczane metodą wysokoczułą (high sensivity C-reactive protein - hsCRP), fibrynogen oraz kreatyninę. U wszystkich pacjentów oznaczono BMI. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu STATISTICA 2006 PL. Wyniki: Średnia wartość CACS wynosiła 80,35±149,61 (maks. CACS 845,1). Średnie stężenia cholesterolu wynosiły odpowiednio: cholesterol całkowity 5,39±1,06 mmol/l, HDL 1,25±0,28 mmol/l, LDL (low density lipoprotein - LDL) 3,49±0,89 mmol/l, a trójglicerydów 1,84±1,5 mmol/l. Średnie stężenie glukozy na czczo wynosiło 5,48±1,45 mmol/l, hsCRP 3,06±2,83 mg/l, fibrynogenu 3,72±1,03 g/l i kreatyniny 79,85±16,5 umol/l. Średnia wartość BMI wynosiła 28,53±4,75 kg/m2. Wykazano istotną statystycznie korelację ujemną pomiędzy Calcium Score a stężeniem cholesterolu HDL (r=-0,167; p<0,04) oraz pomiędzy wartością BMI a stężeniem cholesterolu HDL (r=-0,272; p<0,00076). Stwierdzono również istotną statystycznie korelację dodatnią pomiędzy Calcium Score a war- tością BMI (r=0,188; p<0,02). Wnioski: 1. U mężczyzn z czynnikami ryzyka miażdżycy bez objawów CAD wyższe wartości wskaźnika CACS stwierdzono u osób z niskim stężeniem choleste- rolu HDL oraz u osób z wyższymi wartościami BMI. 2. U mężczyzn z czynnikami ryzyka miażdżycy bez objawów CAD niższe stężenia cholesterolu HDL stwierdzono u osób z wyższymi wartościami BMI.