Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Oksydowane lipoproteiny małej gęstości we krwi chorych na niewydolność serca - rola cukrzycy typu 2

Autor:
Marek Bronisz, Agata Bronisz, Małgorzata Brzustowska, Małgorzata Pujanek, Łucja Oleśkowska, Beata Cieślak, Krystyna Szymkowiak, Piotr Nowakowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
202
Strona końcowa:
206
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
oksydowane LDL, niewydolność serca, cukrzyca typu 2.
Czytaj

Wprowadzenie: Oksydowane lipoproteiny małej gęstości (oxidized low density lipoprotein - oxLDL) odgrywają znamienną rolę w rozwoju miażdżycy, która jest najczęstszą przyczyną rozwoju niewydolności serca. U chorych na cukrzycę typu 2. obserwuje się zwiększone stężenie oxLDL i szybsze oraz bardziej nasilone występowanie zmian miażdżycowych. U tych chorych, w porównaniu do populacji bez cukrzycy, również częściej dochodzi do wystą- pienia niewydolności serca. W piśmiennictwie dostępnych jest stosunkowo mało publikacji o znaczeniu oxLDL w rozwoju niewydolności serca, a brak jest danych dla chorych z współistniejącą cukrzycą. Cel pracy: Analiza porównawcza stężenia oxLDL w dwóch grupach pacjentów z niewydolnością serca: z cukrzycą typu 2. i bez współistniejącej cukrzycy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 62 chorych, 46 mężczyzn i 16 kobiet, w wieku od 44 do 85 lat, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia prze- wlekłej niewydolności serca do III lub IV stopnia według klasyfikacji NYHA. Do grupy z cukrzycą włączono 30 pacjentów, bez towarzyszącej cukrzycy było 32 chorych. Wszyscy zostali poddani typowemu badaniu lekarskiemu, wykonano u nich spoczynkowy elektrokardiogram i echokardiogram, pobra- no krew na oznaczenie stężenia oxLDL, glikemii na czczo, hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz podstawowych parametrów biochemicznych. Pomiar oxLDL wykonano metodą immunoenzymatyczną ELISA (Mercodia AB, Szwecja), przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych, a HbA1c metodą immu- noturbidymetryczną na zestawach Konelab? firmy Thermo Electron Corporation. Wyniki: HbA1c, wskaźnik masy ciała (body mass index - BMI) oraz wskaźnik pas-biodro (waist to hip ratio - WHR) były znamiennie wyższe w grupie z współistniejącą cukrzycą: 5,62 vs 4,50% (p<0,001); 32,7 vs 28,2 kg/m2 (p<0,001) i 0,98 vs 0,92 (p<0,05) odpowiednio. W zakresie badanych parametrów echokardiograficznych nie stwierdzono między badanymi grupami różnic statystycznie znamiennych. Stężenie oxLDL we krwi chorych na niewydol- ność serca z dobrze wyrównaną cukrzycą typu 2. wynosiło 56,62 U/L i nie różniło się istotnie w porównaniu z pacjentami bez cukrzycy, u których osią- gnęło średnią wartość 62,13 U/L. Wnioski: Przy dobrym wyrównaniu cukrzycy typu 2. u chorych z niewydolnością serca nie obserwuje się zwiększonego stężenia oxLDL w porównaniu do pacjentów bez cukrzycy.