Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy pacjenci z hipercholesterolemią są leczeni optymalnie? Wyniki badania oceniającego stan leczenia hipercholesterolemii w warunkach ambulatoryjnych w Polsce

Autor:
Marcin Michalak, Łukasz Kołtowski, Rafał Jaworski, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
211
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
cholesterol, hipercholesterolemia, LDL, statyny, ezetimib
Czytaj

Wprowadzenie: Hipercholesterolemia jest znanym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego będącą główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology ? ESC) cele terapii hipo- lipemizującej powinny zostać ustalone dla każdego pacjenta indywidualnie zależnie od jego wyjściowego ryzyka sercowo-naczyniowego. Pomimo wysokiej skuteczności statyn, jaką wykazano w licznych badaniach klinicznych, u większości pacjentów leczonych z powodu hipercholesterolemii nie udaje się osiągnąć optymalnych stężeń cholesterolu. Wskazuje się, iż za brak pozytywnych wyników są odpowiedzialne: nieadekwatne dawkowanie statyny, nietolerancja leczenia hipolipemizującego, wystąpienie działań niepożądanych lub ich zwiększone ryzyko. Cel pracy: Ocena aktualnego stanu ambulatoryjnego leczenia hipercholesterolemii w polskim lecznictwie otwartym u pacjentów z niewyrównanym stężeniem cholesterolu LDL (low-density lipoprotein ? LDL-C), jak również analiza metod oraz potencjalnych przeszkód w osiągnięciu założonych celów terapeutycznych. Materiał i metodyka: Badanie miało charakter ankietowy. O wypełnienie ankiet dotyczących leczenia hipercholesterolemii poproszono 130 doświad- czonych kardiologów, co pozwoliło na zarejestrowanie 1950 wizyt, spośród których ostatecznej analizie poddano 1924 z nich. Wyniki: W grupie zarejestrowanych pacjentów średnie stężenie cholesterolu całkowitego wynosiło 234,6 mg/dl, cholesterolu LDL ? 144,9 mg/dl. Kryterium LDL-C <80 mg/dl było spełnione jedynie u 4% pacjentów po ostrym zespole wieńcowym oraz u 2% pacjentów ze współistniejącą cukrzycą. W grupie pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą, określone przez ESC jako docelowe stężenie LDL-C <100 mg/dl, było spełnione u 12% pacjentów. Najczęściej stosowaną formą terapii hipolipemizującej była monoterapia statyną (86,2%), znacznie rzadziej skojarzenie statyny z fibratem (7,6%) lub statyny z ezetimibem (0,7%). Spośród statyn przed zmianą terapii najczęściej wybierano simwastatynę (62%) oraz atorwastatynę (31%). Średnie dobo- we dawki tych statyn wynosiły odpowiednio 23,7 mg i 26,5 mg. Po modyfikacji terapii atorwastatynę przyjmowało 57% pacjentów, simwastatynę 37% pacjentów, a średnie dobowe dawki tych leków wynosiły odpowiednio 34,4 mg i 32,4 mg. Obserwowano również częstsze kojarzenie statyny z ezeti- mibem (13,6%) oraz statyny z fibratem (14,2%). Wnioski: Badanie wykazało niewystarczającą skuteczność terapii hipercholesterolemii w polskim lecznictwie otwartym. Konieczna jest optymalizacja dawkowania statyn, których efektywność w redukcji stężenia cholesterolu podnosi dodatkowo skojarzenie z innymi lekami hipolipemizującymi, z których najważniejszą rolę w Polsce odgrywa ezetimib.