Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Diagnostyka i monitorowanie sercowo-naczyniowych powikłań chemioterapii

Autor:
Paweł Balsam, Sebastian Szmit
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
219
Strona końcowa:
224
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
antracykliny, kardioprotekcja, kardiomiopatia, kardioonkologia
Czytaj

Celem pracy jest prezentacja sposobów kardioprotekcji w trakcie leczenia antybiotykami antracyklinowymi. Powyższa grupa leków przeciwnowotwo- rowych jest obecnie bardzo często wykorzystywana podczas leczenia guzów litych, białaczek oraz chorób limfoproliferacyjnych. Problem ze stosowa- niem antracyklin polega na ich zależnym od dawki niekorzystnym wpływie na mięsień sercowy. Kardiotoksyczność związaną z leczeniem antracykli- nami można podzielić na następujące postaci: a) ostra kardiotoksyczność; b) przewlekła postępująca kardiomiopatia o wczesnym początku; c) przewle- kła postępująca kardiomiopatia o późnym początku. Ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów leczonych antracyklina- mi jest około 8-krotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Obecnie stosuje się liczne metody ochrony przed rozwojem kardiotoksyczności: a) ogranicza- nie dawki skumulowanej; b) zmiana schematu dawkowania antracyklin; c) wykorzystywanie analogów antracyklin; d) dodatkowa podaż leków kardio- protekcyjnych oraz e) stosowanie suplementów żywieniowych. Odpowiednia kombinacja powyższych metod pozwala znacznie ograniczyć ryzyko roz- woju ostrej kardiotoksyczności. Jednakże, mimo dostępności wielu metod prewencyjnych oraz terapeutycznych, nadal dochodzi do rozwoju ciężkiej niewydolności serca w trakcie terapii lekami z grupy antracyklin oraz po jej zakończeniu. Dlatego też potrzebne są badania, które wskażą skuteczniej- sze metody prewencji.