Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Elektrokardiogram w stratyfikacji ryzyka w ostrej fazie zawału serca

Autor:
Piotr Kukla, Marek Jastrzębski, Leszek Bryniarski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
231
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, STEMI, elektrokardiogram, zaburzenia przewodzenia
Czytaj

Artykuł przedstawia obecne poglądy na temat znaczenia rokowniczego elektrokardiogramu u pacjentów z zawałem serca. Porusza kontrowersyjną kwestię pojawienia się i interpretacji wczesnego załamka Q a martwicy mięśnia sercowego. Przedstawia także zaproponowany przez Eskola i wsp. elek- trokardiograficzny stopień zaawansowania zawału serca i wpływu tego zjawiska na dalsze rokowanie, czyli wprowadzone pojęcia: zespół przedzawa- łowy (pre-infarction syndrome ? PIS) i zawał ewoluujący (evolving myocardial infarction ? EMI). W artykule przedstawiono również skalę niedokrwienia, zaproponowaną przez wybitnych znawców elektrokardiografii w ostrym zawale serca ? Sclarovsky?ego i Birnbauma oraz jej znaczenie kliniczne. Zwrócono także uwagę na niekorzystny rokowniczo objaw kamienia nagrobnego (ang. tombstone). Omówiono znaczenie rokownicze szerokości zespo- łu QRS u pacjentów z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa oraz zwrócono uwagę na morfologię zmian odcinka ST w bloku lewej odnogi pęczka Hisa (left bundle branch block ? LBBB) u chorych ze świeżym zawałem serca.?LBBB wysokiego ryzyka? został zdefiniowany jako LBBB z towarzyszącym unie- sieniem odcinka ST ze zgodnym (ang. concordance), dodatnim wychyleniem zespołu QRS o co najmniej 1 mm lub z towarzyszącym obniżeniem odcin- ka ST, zgodnym z ujemnym wychyleniem zespołu QRS w odprowadzeniach V1-V3. Natomiast u chorych z tzw.?LBBB niskiego ryzyka? nie stwierdzono zmian odcinka ST opisywanych powyżej.