Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stymulacja mapująca jako metoda umożliwiająca określenie lokalizacji ogniska ektopowego w drodze wypływu prawej komory i wykonanie ablacji w przypadku braku dodatkowych pobudzeń komorowych podczas zabiegu

Autor:
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek ?miałek
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
251
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ablacja, dodatkowe pobudzenia komorowe, droga wypływu prawej komory
Czytaj

Opisujemy przypadek 36-letniej pacjentki skierowanej na zabieg ablacji prądem o częstotliwości radiowej (radiofrequency ? RF) z powodu objawowej, opornej na farmakoterapię (metoprolol, propafenon, werapamil) arytmii komorowej w postaci jednokształtnych dodatkowych pobudzeń komorowych (ventricular ectopics ? VEs) o morfologii bloku lewej odnogi z odchyleniem osi elektrycznej w prawo. VEs obecne były w godzinach porannych w dniu zabiegu, jednak podczas zabiegu nie rejestrowano arytmii komorowych w warunkach spoczynkowych, jak również w trakcie programowanej stymu- lacji po podaniu orcyprenaliny. W tej sytuacji jako jedyną metodę umożliwiającą określenie położenia substratu arytmii zastosowano stymulację mapu- jącą (pace mapping), która wykazała lokalizację ogniska ektopowego w części przegrodowej drogi wypływu prawej komory. Podczas aplikacji RF w tym obszarze rejestrowano salwę pobudzeń komorowych, a następnie całkowite ustąpienie arytmii. Podczas 48-godzinnego monitorowania EKG po zabie- gu nie rejestrowano VEs. Prezentowany przypadek wskazuje, że brak spontanicznych lub indukowanych w czasie zabiegu arytmii komorowych nie powinien stanowić przyczyny zaniechania ablacji, gdyż stymulacja mapująca jest wystarczającą metodą pozwalającą określić lokalizację ogniska ekto- powego.