Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania jakości życia chorych na łuszczycę: doniesienie wstępne.

Autor:
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów, Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
210
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, jakość życia, osobowość
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową, zapalną, niezakaźną chorobą skóry charakteryzującą się zwiększoną proliferacją keratynocytów, prowadzącą do znacznego obniżenia funkcjonowania somatycznego i pogorszenia jakości życia chorych. Cel pracy: Ustalenie odpowiedzi na pytanie, które spośród czynników psychologicznych istotnie wpływają na poczucie jakości życia chorych na łuszczycę. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 51 chorych na łuszczycę (27 kobiet i 24 mężczyzn), którzy wypełnili Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia Schalocka (KPJŻ) (zawierający ocenę wskaźnika: Ogólny, Zadowolenia, Umiejętności/Produktywności, Możliwości działania/Niezależności, Przynależności do społeczności/Integracji ze społecznością), Inwentarz Osobowości NEO-FFI (zawierający ocenę podskal: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość, Ugodowość, Sumienność), Skalę Oceny Własnej Choroby (SOWC) oraz Skalę Wsparcia w Chorobie (SWCh). Wyniki: Wskaźnik Ogólny KPJŻ ujemnie korelował z poziomem neurotyczności u chorych na łuszczycę (r=-0,59, p=0,003), a dodatnio z ekstrawersją (r=0,59, p=0,003). Zmienna Zadowolenie KPJŻ korelowała ujemnie z neurotycznością (r=-0,53, p=0,01). Zmienne Umiejętność, Możliwość i Przynależność KPJŻ korelowały dodatnio z ekstrawersją (odpowiednio: r=0,49, p=0,017; r=0,45, p=0,03 i r=0,44, p=0,03). Wskaźnik Możliwość KPJŻ korelował ze zmiennymi Zagrożenie, Przeszkoda/ Strata, Znaczenie w SOWC (odpowiednio: r=-0,56, p=0,01; r=-0,58, p=0,01; r=-0,48, p=0,04). Wskaźnik Ogólny KPJŻ korelował ze wsparciem Emocjonalnym (r=0,57, p=0,01). Wskaźnik Zadowolenie KPJŻ korelował ze zmiennymi Wsparcie Instrumentalne, Informacyjne, Emocjonalne i Ogólne w SWCh (odpowiednio r=0,47, p=0,04; r=0,56, p=0,01; r=0,69, p=0,001; r=0,57, p=0,01). Wskaźnik Możliwość KPJŻ korelował ze Wsparciem Informacyjnym, Emocjonalnym i Ogólnym (odpowiednio: r=0,47, p=0,04; r=0,64, p=0,003; r=0,50, p=0,03). Wnioski: Uzyskane wyniki uzasadniają celowość obejmowania chorych na łuszczycę oddziaływaniami psychologicznymi, zmierzającymi do kształtowania wybranych cech osobowości, które mogłyby rozbudzać motywację do działania, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i okazać się pomocne w przystosowywaniu pacjenta do sytuacji choroby, a tym samym w podnoszeniu poczucia jakości jego życia.