Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leptyna i rozpuszczalna forma receptora leptyny u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Mieczysław Szalecki, Ewa Pańkowska, Małgorzata Wysocka-Mincewicz, Tomasz Klupa, Roman Janas
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2010
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
262
Strona końcowa:
269
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
leptyna, rozpuszczalne forma receptora leptyny, cukrzyca typu 1, insulinoterapia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Leptyna i rozpuszczalna forma receptora leptyny oprócz regulacji łaknienia odgrywają istotną rolę w utrzymaniu homeostazy gospodarki lipidowej i węglowodanowej co ma szczególne znaczenie u chorych z cukrzycą typu 1 (DMT1). Cel pracy: Ocena stężenia leptyny i rozpuszczalnej formy receptora leptyny w surowicy krwi dzieci z DMT1 i korelacji z parametrami antropometrycznymi, wyrównaniem metabolicznym i stosowaną metodą insulinoterapii. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 67 dzieci chorych na DMT1 w okresie przedpokwitaniowym (T ≰2) bez powikłań i współistniejących schorzeń dodatkowych, w wieku od 3,71 do 14,81 roku. Czas trwania choroby wynosił od 1,83 do 9,00 lat, a wiek zachorowania wahał się od 1,84 do 10,81 roku. Badane dzieci podzielono na podgrupy w zależności od stosowanej metody insulinoterapii, która nie była zmieniana w okresie co najmniej ostatnich 6 miesięcy. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych dzieci zgodnych co do wieku i płci. Wyniki: Stężenia leptyny w grupie badanej wahały się od 1,27 do 59,90 ng/ml (średnia±SD: 11,34±9,42 ng/ml) i były w sposób nieistotny wyższe od wykazanego w grupie kontrolnej: od 1,46 do 26, ng/ml (średnia±SD: 8,23±7,62 ng/ml) (p >0,05). Najwyższe stężenia leptyny stwierdzono u dzieci leczonych intensywną insulinoterapią, niższe w podgrupie leczonej ciągłym podskórnym wlewem insuliny, a najniższe w podgrupie leczonej konwencjonalnie. Stężenia rozpuszczalnej formy receptora leptyny w grupie badanej wahały się od 30,50 do 101,00 ng/ml (średnia±SD: 48,65±13,26 ng/ml) i były w sposób istotny wyższe od wykazanego w grupie kontrolnej: od 27,50 do 61,00 ng/ml (średnia±SD: 39,37±9,23 ng/ml) (p <0,01). Najwyższe stężenia rozpuszczalnej formy receptora leptyny stwierdzono u dzieci leczonych intensywną insulinoterapią, niższe - w podgrupie leczonej ciągłym podskórnym wlewem insuliny, a najniższe - w podgrupie leczonej konwencjonalnie. Wnioski: stężenie leptyny jest u dzieci z DMT1 nieistotnie wyższe, koreluje z podstawowymi parametrami antropometrycznymi, wiekiem i wiekiem zachorowania na cukrzycę oraz zależy od stosowanej metody insulinoterapii. Stężenie rozpuszczalnej formy receptora leptyny jest u dzieci z DMT1 istotnie wyższe, koreluje z podstawowymi parametrami antropometrycznymi, wiekiem, wiekiem zachorowania, czasem trwania cukrzycy i wyrównaniem metabolicznym oraz zależy od stosowanej metody insulinoterapii