Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ pionizacji na parametry zmienności rytmu serca u młodzieży z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 1

Autor:
Marek Kowalewski, Mirosława Urban
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2001
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
99
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
młodzież, cukrzyca typu 1, nadciśnienie tętnicze, zmienność rytmu serca, neuropatia układu autonomicznego
Czytaj

Wprowadzenie: Regulacja autonomiczna zmienności rytmu serca (HRV) jest upośledzona zarówno u pacjentów cukrzycą typu 1, jak również u pacjentów bez cukrzycy, lecz chorujących na nadciśnienie tętnicze. Cel pracy: Celem badania jest ocena parametrów zmienności rytmu serca u młodzieży z cukrzycą typu 1 w zależności od występowania nadciśnienia tętniczego. Metodyka: Do badania włączono 34 pacjentów w wieku 15±2,2 roku, z cukrzycą typu 1 i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym oraz 38 pacjentów w wieku 15±2,9 roku z cukrzycą bez nadciśnienia tętniczego. Grupę kontrolną stanowiło 55 zdrowych osób w wieku 15±2,2 lat. U wszystkich badanych wykonano testy układu autonomicznego wg Ewinga oraz analizę spektralną HRV w trakcie przebywania w pozycji poziomej i w pionizacji. Wyniki: Parametry HRV: całkowita moc widma (TP), niskie (LF) i wysokie częstotliwości (HF) były obniżone u badanych z nadciśnieniem tętniczym w spoczynku oraz w pionizacji w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,001). Nie obserwowano podobnych różnic między grupą pacjentów z cukrzycą bez nadciśnienia tętniczego i autonomicznej neuropatii wegetatywnej (CAN) a grupą kontrolną. Występowanie CAN u pacjentów bez nadciśnienia tętniczego spowodowało obniżenie wszystkich parametrów HRV w spoczynku (p<0,001), pionizacja natomiast powodowała obniżenie tylko TP i HF (p<0,01). Wartość TP zależała od wyrównania metabolicznego (p<0,01), nie obserwowano natomiast zależności pomiędzy parametrami zmienności rytmu serca a wskaźnikiem masy lewej komory serca. Wnioski: Obniżenie parametrów zmienności rytmu serca u młodzieży z cukrzycą typu 1 jest związane nie tylko z wystąpieniem neuropatii układu autonomicznego, lecz także z pojawieniem się nadciśnienia tętniczego.