Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kolonizacja grzybami z rodzaju Malassezia a właściwości bariery skórno-naskórkowej w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry

Autor:
Magdalana Boer, Romuald Maleszka, Violetta Ratajczak-Stefańska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2010
Tom:
17
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
216
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
łojotokowe zapalenie skóry, grzyby z rodzaju Malassezia, parametry biofizyczne skóry
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby z rodzaju Malassezia stanowią jeden z ważniejszych czynników patogenezy łojotokowego zapalenia skóry (ŁZS). Jednostkę tę charakteryzują określone cechy uszkodzenia bariery skórno-naskórkowej, mające prawdopodobny związek z kolonizacją grzybiczą. Cel pracy: Przedmiotem prezentowanej pracy była ocena częstości kolonizacji skóry twarzy przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Malassezia u pacjentów z ŁZS w porównaniu z osobami zdrowymi. Kolejnym celem badania było porównanie wartości pH powierzchni skóry, poziomu wydzielania łoju, przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) oraz nawilżenia warstwy rogowej naskórka między pacjentami z ŁZS a zdrową populacją oraz określenie zależności wartości mierzonych parametrów biofizycznych od zasiedlana skóry przez badane mikroorganizmy. Materiał i metody: Badaniem objęto 43 chorych z ŁZS oraz 44 zdrowych ochotników. U wszystkich badanych izolowano ze strefy T twarzy grzyby z rodzaju Malassezia. Identyfikacji gatunkowej dokonano biorąc pod uwagę ich właściwości morfologiczne i fizykochemiczne. Następnie przeprowadzano instrumentalny pomiar pH powierzchni skóry , wydzielania łoju, TEWL i nawilżenia warstwy rogowej, przy użyciu pH-metru PH 905®, Sebumetru SM 815®, Tewametru TM 300® i Corneometru CM 825®. Wyniki: Wykazano istotnie większą częstość kolonizacji skóry twarzy przez grzyby z rodzaju Malassezia u pacjentów z ŁZS w porównaniu z grupą kontrolną. Dominującymi gatunkami grzybów w obu grupach były M. globosa i M. sympodialis. W badaniu wartości poszczególnych parametrów skóry twarzy u pacjentów z ŁZS stwierdzono znamiennie wyższy poziom wydzielania łoju i TEWL oraz istotne obniżenie wartości nawilżenia warstwy rogowej w tej grupie, w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Wnioski: Różnice w wartościach wybranych właściwości biofizycznych skóry, między pacjentami z ŁZS a zdrową populacją, mogą mieć związek z istotnie częstszym zasiedlaniem skóry przez grzyby z rodzaju Malassezia w przebiegu tej choroby. Z kolei brak bezpośredniej zależności między tą kolonizacją a wartością mierzonych parametrów w ŁZS uzasadnia wieloczynnikową etiologię tej jednostki.