Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena funkcji lewej komory u noworodków z infekcją wrodzoną

Autor:
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Wojciech Krajewski, Beata Kierzkowska, Dominika Stańczyk-Tomecka, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
280
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
noworodek, infekcja wrodzona, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Około 1-5 % donoszonych noworodków rodzi się z infekcją wrodzoną. Wystąpienie infekcji w okresie okołoporodowym może mieć negatywny wpływ m.in. na układ krążenia. Wystąpienie objawów w ciągu 48 godzin od porodu upoważnia do rozpoznania infekcji wrodzonej. W jej przebiegu może dochodzić do powstania zmian w mięśniu sercowym. Badanie echokardiograficzne umożliwia przeprowadzenie nieinwazyjnej oceny funkcji mięśnia sercowego. W echokardiograficznej ocenie funkcji rozkurczowej zastosowanie ma m.in. ocena spektrum przepływu przez zastawki przedsionkowo-komorowe: ocena fali E (early diastole), która jest odpowiednikiem wczesnego rozkurczu komory, fali A (atrial systole), będącej składową przedsionkową oraz wyliczanego na ich podstawie wskaźnika E/A. Do oceny czynności skurczowej powszechnie stosuje się wskaźniki takie jak frakcja skracania oraz frakcja wyrzutowa. W ostatnich latach wykazano także dużą przydatność wskaźnika globalnej wydolności mięśnia sercowego (myocardial performance index - MPI), zwanego też wskaźnikiem Tei. Cel pracy: Celem pracy była ocena funkcji lewej komory u noworodków z infekcją wrodzoną. Materiał i metodyka: Analizą objęto grupę 24 noworodków urodzonych o czasie, bez strukturalnych nieprawidłowości w układzie krążenia, z rozpoznaną infekcją wrodzoną oraz grupę 22 zdrowych noworodków. U każdego dziecka wykonano pełne badanie echokardiograficzne z oceną przepływu przez zastawkę mitralną. Dokonywano pomiaru maksymalnej prędkości napływu wczesnorozkurczowego (fala E) oraz maksymalnej prędkości napływu w czasie skurczu przedsionków (fala A). Na podstawie tych pomiarów wyliczany był wskaźnik E/A. Następnie dokonywano pomiaru przepływów podczas rejestracji fali napływu i wypływu krwi z lewej komory w celu wyliczenia MPI oraz czasu rozkurczu izowolumetrycznego (isovolumetric relaxation time - IVRT). Frakcja wyrzutowa oraz frakcja skracania wyliczane były według wzoru Teichholza. Wyniki: W grupie noworodków z infekcją wrodzoną stwierdzono istotnie wyższe średnie wartości fali E, fali A oraz wskaźnika E/A w stosunku do grupy kontrolnej. Średnie wartości wskaźnika globalnej wydolności mięśnia sercowego dla lewej komory oraz czasu rozkurczu izowolumetrycznego nie różniły się istotnie w obu grupach badanych. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono upośledzenia funkcji skurczowej lewej komory. Wnioski: U noworodków z cechami infekcji wrodzonej obserwuje się zwiększone wartości fali E, fali A oraz wskaźnika E/A. Funkcja skurczowa lewej komory może być prawidłowa.