Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia sercowego w spoczynku techniką śledzenia markerów akustycznych - porównanie z echokardiografią obciążeniową

Autor:
Piotr Lipiec, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Ludomir Stefańczyk, Bartłomiej Woźniakowski, Arkadiusz Rotkiewicz, Konrad Szymczyk, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
281
Strona końcowa:
286
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żywotność, mięsień sercowy, echokardiografia, echokardiografia obciążeniowa
Czytaj

Wprowadzenie: Ocena wielkości obszaru martwicy mięśnia sercowego oraz segmentów z zachowaną żywotnością mięśnia sercowego ma istotne znaczenie rokownicze u pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Echokardiograficzny test dobutaminowy niskiej dawki (low dose dobutamine stress echocardiography - LDDSE) jest rutynowym badaniem używanym do oceny żywotności mięśnia sercowego. Techniki analizy ilościowej regionalnej funkcji skurczowej budzą nadzieje na uzyskanie informacji o żywotności na podstawie obrazów spoczynkowych. Cel pracy: Ocena możliwości zastosowania i wartości diag nostycznej echokardiograficznej analizy ilościowej regionalnej funkcji skurczowej (odkształcenia i tempa odkształcenia) metodą śledzenia markerów akustycznych (2D strain) dla oceny żywotności mięśnia sercowego u pacjentów po ostrym zawale leczonym metodą pierwotnej angioplastyki. Metodą referencyjną był echokardiograficzny test dobutaminowy niskiej dawki. Materiał i metodyka: Do badania włączono 50 pacjentów (38 mężczyzn, 12 kobiet), u których w 7-10 dniu po zawale wykonano spoczynkowe badanie echokardiograficzne z pomiarami maksymalnego skurczowego podłużnego odkształcenia (systolic longitudinal strain - SLS) oraz maksymalnego skurczowego tempa podłużnego odkształcenia (systolic longitudinal strain rate - SLSR) techniką 2D strain na zewnętrznej stacji roboczej (EchoPac 6.1.0, GE Vingmed Ultrasound). W tym samym dniu pacjenci mieli wykonany echokardiograficzny test dobutaminowy niskiej dawki z wizualną oceną obecności rezerwy kurczliwości. Wyniki: W ocenie żywotności wszystkich segmentów lewej komory SLS i SLSR charakteryzowały się bardzo dobrą zdolnością do wykrywania żywotności definiowanej według echokardiograficznego testu dobutaminowego niskiej dawki (odpowiednio AUC 0,885 i 0,840). Natomiast w analizie segmentów akinetycznych i dyskinetycznych pomiary SLS i SLSR charakteryzowały się dobrą zdolnością do wykrywania żywotności definiowanej według echokardiograficznego testu dobutaminowego niskiej dawki (odpowiednio AUC 0,722 i 0,697). Wnioski: Podsumowując, spoczynkowa ilościowa echokardiograficzna analiza funkcji mięśnia sercowego wydaje się obiecującym narzędziem dla oceny żywotności mięśnia sercowego.