Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie czynników ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych - różnice między płciami

Autor:
Beata Jankowska, Izabella Uchmanowicz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Krzysztof Dudek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2010
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
287
Strona końcowa:
290
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
czynniki ryzyka, ostre zespoły wieńcowe
Czytaj

Wprowadzenie: Ostatnio publikowane badania dostarczają licznych dowodów świadczących o różnicach w objawach klinicznych, przebiegu i rokowaniu wczesnym oraz odległym w ostrych zespołach wieńcowych (acute coronary syndrome - ACS) w zależności od płci. Niewiele jest jednak informacji dotyczących nasilenia występowania czynników ryzyka miażdżycy w ostrych zespołach wieńcowych wśród kobiet i mężczyzn. Cel pracy: Ocena występowania wybranych czynników ryzyka miażdżycy wśród pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym oraz określenie różnic w ich występowaniu w zależności od płci. Materiał i metodyka: Badanie przeprowadzono wśród 270 pacjentów (124 kobiety, 146 mężczyzn, średnia wieku 63,1 roku) hospitalizowanych z powodu ACS: kobiety STEMI (zawał serca z uniesieniem odcinka ST; ST segment elevation myocardial infarction) - 88,5%, NSTEMI (zawał serca bez uniesienia odcinka ST; non-ST segment elevation myocardial infarction) - 11,5%, mężczyźni STEMI - 92,1%, NSTEMI - 7,9%. Analizie poddano następujące czynniki ryzyka: hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga, WHR (waist-hip ratio), aktywność fizyczna i palenie tytoniu. W analizie statystycznej zastosowano test chi-kwadrat (c2), analizę wieloraką krokową wsteczną oraz regresję logistyczną. Wyniki: Kobiety z ACS były starsze od mężczyzn (67,5 vs 59,4 lat, p<0,0001), częściej chorowały na nadciśnienie tętnicze (62,1% kobiet i 49,3% mężczyzn, p=0,035) oraz cukrzycę (42,7% kobiet i 30,8% mężczyzn, p=0,042). Występowanie hiperlipidemii było zbliżone zarówno u kobiet, jak i mężczyzn (56,5% vs 56,2%, nieistotne statystycznie - NS). Na podkreślenie zasługuje fakt, że u kobiet częściej występowała hipo-HDL-cholesterolemia (42,7 vs. 39,7%, NS) i hiper-LDL-cholesterolemia (65,3 vs. 61,6%). Zarówno otyłość (BMI>30) (52,4 vs. 36,3%, p=0,012), jak i wskaźnik WHR świadczący o otyłości brzusznej (94,5 i 57,3%, p<0,0001) częściej stwierdzano u kobiet niż u mężczyzn. Znacząco większa grupa kobiet była nieaktywna fizycznie (90,3 vs. 72,6% mężczyzn, p=0,0011). Palenie tytoniu występowało częściej w grupie mężczyzn 61 vs. 25% kobiet (p<0,0001), średnia liczba paczkolat palenia u mężczyzn wynosiła 38,8, a u kobiet 15,6 (p<0,0001). Wnioski: Kobiety z ACS są starsze, częściej występuje u nich nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, zwłaszcza brzuszna, oraz niska aktywność fizyczna.