Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Specyfika funkcjonowania intelektualnego dziewcząt z zespołem Turnera

Autor:
Aneta Gawlik, Aleksandra Nowak, Brygida Koehler, Łukasz Nowak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2002
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
16
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, test inteligencji Wechslera, profil intelektualny
Czytaj

Wprowadzenie: Poza klasycznym fenotypem pacjentki z zespołem Turnera (ZT) cechuje specyficzny profil intelektualny. Cel pracy: Celem pracy była ocena funkcjonowania intelektualnego pacjentek z ZT oraz badanie wpływu wieku, deficytu wzrostu i rodzaju kariotypu na profil intelektualny w tej grupie chorych. Materiał i metody: Obserwacją objęliśmy 29 dziewcząt z ZT, u których przeprowadziliśmy badanie inteligencji testem Wechslera. Wyniki: Nasze pacjentki uzyskały gorsze wyniki w podtestach skali bezsłownej, przy prawidłowym I. I. i l.l.sł. Stwierdziliśmy również obecność zaburzeń organizacji wzrokowo-przestrzennej, które w przypadku naszego badania były bardziej nasilone w podgrupie pacjentek starszych. Nie zaobserwowaliśmy korelacji pomiędzy stopniem deficytu wzrostu oraz rodzajem kariotypu a wynikami testu. Wnioski: Podstawowe wyniki naszego badania pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami. W przeciwieństwie jednak do nich nie stwierdziliśmy gorszego funkcjonowania intelektualnego u pacjentek z monosomią, a młodsze pacjentki z ZT wykazywały lepszą organizację wzrokowo-przestrzenną.