Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ pokarmu kobiecego na wyniki leczenia i rozwój noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii

Autor:
Magdalena Mazerant, Andrzej Piotrowski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
3
Strona początkowa:
166
Strona końcowa:
171
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wcześniactwo, intensywna terapia, mleko matki, tolerancja pokarmowa
Czytaj

Wprowadzenie: Noworodki o małej masie urodzeniowej, które leczone są na oddziałach intensywnej terapii (OIT), zwykle nie mogą otrzymywać mleka matki z piersi. Jednak możliwa jest podaż tego pokarmu przez zgłębnik. Cel pracy: Ocena, czy karmienie naturalne jest korzystniejsze niż podaż zbliżonej składem do mleka matki mieszanki sztucznej u noworodków przedwcześnie urodzonych i leczonych na OIT. Materiał i metody: Do badań włączono 80 noworodków z masą ciała <2500 g, urodzonych <37 tyg. ciąży i przyjętych kolejno do OIT z powodu niewydolności oddechowej wymagającej mechanicznego wsparcia oddechu. Kryteria wyłączenia to obecność poważnych wad wrodzonych. U badanych dzieci oceniano parametry: tolerancję pokarmową, rozwój fizyczny, czas stosowania wentylacji mechanicznej, antybiotykoterapii, fototerapii, a także częstość występowania posocznicy, retinopatii wcześniaczej, krwawień dokomorowych mózgu i czas leczenia na OIT. Noworodki podzielono na grupy: I – karmione pokarmem matek poniżej 50% i II – karmione pokarmem matek powyżej 50%. Dokonano analizy statystycznej parametrów. Wyniki: Nie stwierdzono różnic w wyjściowych danych demograficznych. Średni udział pokarmu naturalnego w grupie I wyniósł 9,84%, a w grupie II 83,17%. Nie było istotnych różnic w przyroście masy ciała, zauważono większy przyrost obwodu głowy w grupie II. Częściej zachodziła konieczność odstawienia karmienia doustnego w grupie I. W grupie II liczba wypróżnień było większa, a mniejsza liczba dni, w których wypróżnień nie było wcale. Czas zależności noworodków od respiratora nie wykazywał istotnych różnic (z tendencją do krótszego w grupie II), czas centralnej kaniulacji żylnej był krótszy w grupie II. Posocznica rozwinęła się w obu grupach ze zbliżoną częstością w podobnym czasie. Noworodki karmione większą ilością mleka matki wymagały nieco krótszego okresu leczenia na OIT, bez różnic w zakresie umieralności. Wnioski: Korzyści płynące z karmienia pokarmem kobiecym to: lepsza tolerancja pokarmowa, większy przyrost obwodu głowy i tendencja do krótszego czasu leczenia.