Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena parametrów turbulencji rytmu zatokowego u dzieci bez organicznej choroby serca

Autor:
Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała-Piotrowska, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
4
Strona początkowa:
204
Strona końcowa:
212
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
rytmu zatokowego, komorowe pobudzenia przedwczesne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Turbulencja rytmu zatokowego (heart rate turbulence – HRT) jest nową, nieinwazyjną, elektrofizjologiczną metodą oceny autonomicznej kontroli układu krążenia. HRT jest to fizjologiczna dwufazowa odpowiedź węzła zatokowego na przedwczesne pobudzenie komorowe. Niewiele jest prac dotyczących oceny parametrów turbulencji rytmu zatokowego w populacji dziecięcej. Celem pracy była ocena parametrów HRT u dzieci z komorowymi pobudzeniami przedwczesnymi, bez organicznej choroby serca, zakwalifikowanych do I klasy według Biggera. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 84 dzieci (45 dziewczynek i 39 chłopców) w wieku 6,5-18 lat, Me=14,75 z przynajmniej 5 przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi (VPBs) spełniającymi kryteria oceny HRT. U pacjentów wykonano: badania laboratoryjne, EKG, 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera, próbę wysiłkową, badanie echokardiograficzne. Wyniki: W grupie badanych liczba VPBs wynosiła od 5 do 830 pobudzeń. Wartości początku turbulencji (TO) kształtowały się od -15,07 do +4,99%, Me=-4,7% (u 3 pacjentów wartość była dodatnia). W grupie badanej wartości nachylenia turbulencji (TS) wynosiły od 1,6 do 42,6 ms/RR, Me=11,1 ms/RR. U 1 pacjenta wartość TS była niższa od 2,5 ms/RR. Stwierdzono wzrost wartości TS z wiekiem badanych (p=0,049; r=0,21) oraz z obniżaniem się średniej dobowej czynności serca (p=0,0024; r=-0,33). Również całkowita liczba VPBs rejestrowana w zapisie holterowskim niekorzystnie wpływała (obniżała) na wartości TS (p=0,01; r=-0,27). U pacjentów z dłuższym czasem skorygowanym odstępu QT (QTc) obserwowano niższe (mniej korzystne) wartości TS (p=0,049; r=-0,21). W całej badanej grupie zaobserwowano ujemną korelację między wartościami TO a TS (p<0,0001; r=-0,38). U 54 pacjentów dokonano analizy parametrów HRT dla okresu aktywności oraz snu. Zaobserwowano istotnie niższe wartości TO i TS w ciągu dnia w stosunku do wartości nocnych (p <0,01). Wnioski: 1. U dzieci z łagodną arytmią komorową z I klasy według Biggera TS zależy od średniego dobowego HR. 2. Na wartości TS ma wpływ wiek badanych pacjentów. 3. Całkowita liczba pobudzeń komorowych istotnie wpływa na TS. 4. Wartości HRT charakteryzują się zmiennością dobową wykazującą wyższe wartości TO i TS dla nocy w stosunku do wartości dziennych. 5. Czas trwania QTc może mieć związek z wartościami TS. 6. Parametry HRT wydają się być obiecującymi wskaźnikami elektrofizjologicznymi w ocenie VPBs oraz w ocenie kontroli autonomicznego układu nerwowego u dzieci.