Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

Autor:
Ewa Wiśniewska, Wojciech Kułak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
4
Strona początkowa:
218
Strona końcowa:
225
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
mózgowe porażenie dziecięce, emocje rodziców
Czytaj

Wprowadzenie: Rola rodziny w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym jest szczególnie trudna ze względu na przewlekłość tego zespołu oraz przeżycia emocjonalne rodziców. Cel pracy: Celem badań było porównanie kondycji psychospołecznej rodzin z dziećmi z porażeniem mózgowych z rodzinami dzieci zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto 133 rodziny posiadające dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 2 do 18 lat, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego. Stan zdrowia dzieci był zróżnicowany pod względem postaci mózgowego porażenia dziecięcego i stopnia niepełnosprawności. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety; w analizie statystycznej posłużono się testem χ2. Wyniki: Rodzicom dzieci niepełnosprawnych często towarzyszą lęk o przyszłość, szczególnie o los dziecka po ich śmierci, uczucie braku sił do życia i rozgoryczenie. Między małżonkami częściej występują konflikty związane z zakresem opieki nad dzieckiem, sensem małżeństwa i rodzicielstwa. Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, podobnie jak rodzice zdrowych dzieci, wskazują zdrowie, szczęście rodzinne i wychowanie dzieci jako najważniejsze wartości w życiu. Połowa rodziców twierdziła, że akceptuje fakt niepełnosprawności, że wniosło ono do życia rodzinnego wiele pozytywnych relacji. Wnioski: Rodzicom chorych dzieci w życiu często towarzyszą uczucia negatywne. Respondenci z tej grupy w porównaniu z grupą kontrolną niżej oceniają relacje małżeńskie i wskazują na występowanie konfliktów związanych z sensem rodzicielstwa i małżeństwa. Wsparcie emocjonalne jest ważnym elementem pomocy na każdym etapie życia rodzinnego.