Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży niepełnosprawnej słuchowo

Autor:
Magdalena Agnieszka Wrzesińska, Katarzyna Nowakowska, Józef Kocur
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
4
Strona początkowa:
226
Strona końcowa:
230
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zachowania zdrowotne, niepełnosprawność, uczniowie słabosłyszący
Czytaj

Wprowadzenie: Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest możliwa poprzez promowanie w tej grupie prozdrowotnego stylu życia oraz tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjających zdrowiu. Cele pracy obejmowały ocenę jakościową i ilościową spożywanych produktów żywnościowych, poznanie najczęściej wybieranych sposobów spędzania wolnego czasu oraz ocenę zagrożenia używania substancji psychoaktywnych w środowisku młodzieży niepełnosprawnej słuchowo. Materiał i metody: Badaniami objęto 41 gimnazjalistów (21 chłopców i 20 dziewcząt), będących osobami niedosłyszącymi. Wiek uczniów mieścił się w przedziale 13-17 lat (śr.=15,27). W badaniu wykorzystano ankietę składającą się z 21 pytań, które dotyczyły danych socjodemograficznych oraz pozwoliły na ocenę wybranych zachowań zdrowotnych. Wyniki: Prawie wszyscy uczniowie stwierdzili, że lubią jeść warzywa (83%) i owoce (97,5%). Gimnazjaliści najczęściej jedli białe pieczywo (61%), ok. 40% osób zwykle nie jadało ryb, a ponad połowa uczniów nie piła przynajmniej jednej szklanki mleka dziennie. Najczęstszą formą spędzania wolnego czasu było korzystnie z komputera i internetu. Ponad 34% gimnazjalistów podało, że zostało nakłonionych do zażywania substancji psychoaktywnych. Wnioski: 1. Konieczność dostosowania się do życia w internacie warunkuje większą regularność spożywania posiłków. 2. Dieta w ocenianej grupie młodzieży jest niezrównoważona pod względem jakości. 3. W badanej grupie dominującym sposobem spędzania wolnego czasu było korzystanie z komputera i internetu, a zainteresowanie aktywnością fizyczną jest tylko deklarowane. 4. Zgłaszany przez niepełnosprawnych słuchowo gimnazjalistów problem uzależnień należy ocenić jako umiarkowany