Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca i turbulencja rytmu zatokowego u dzieci

Autor:
Piotr Kędziora, Jerzy Stańczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2010
Tom:
40
Numer:
4
Strona początkowa:
243
Strona końcowa:
248
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
turbulencja rytmu zatokowego, arytmia komorowa, dzieci
Czytaj

Komorowe zaburzenia rytmu stanowią istotny problem kardiologiczny u dzieci i młodzieży. Postępowanie diagnostyczne ma na celu ustalenie etiologii, złożoności arytmii oraz określenie potencjalnego zagrożenia dla życia dziecka. Szczególną grupę stanowią pacjenci bez organicznej choroby serca, u których nawet w 15% przypadków można udokumentować obecność arytmii komorowej. W diagnostyce arytmii u dzieci najczęściej wykonuje się EKG, badanie echokardiograficzne, próbę wysiłkową, badanie holterowskie EKG. W niektórych przypadkach poszerza się diagnostykę o inne badania specjalistyczne. Jednak nadal 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera jest najprzydatniejszy w ocenie arytmii. Mimo szerokiej diagnostyki określenie rokowania w arytmii komorowej jest często trudne. Dlatego poszukuje się nowych metod i parametrów diagnostycznych przydatnych w ocenie przedwczesnych pobudzeń komorowych. Jedną z takich metod jest ocena turbulencji rytmu zatokowego (heart rate variability – HRT). Turbulencja rytmu zatokowego jest to fizjologiczna dwufazowa odpowiedź węzła zatokowego na przedwczesne pobudzenie komorowe. HRT opisywane jest przez 2 wskaźniki numeryczne: początek turbulencji (turbulence onset – TO) i nachylenie turbulencji (turbulence slope – TS). Zjawisko turbulencji rytmu zatokowego związane jest z odruchem z baroreceptorów. W przypadku, kiedy kontrola autonomiczna jest zaburzona, HRT jest osłabione lub zniesione. Nieprawidłowe wartości turbulencji rytmu zatokowego są udowodnionym wskaźnikiem ryzyka wystąpienia nagłego incydentu sercowego u osób dorosłych z m.in. chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego i nadciśnieniem tętniczym. Niewiele prac dotyczy oceny parametrów turbulencji rytmu zatokowego w populacji dziecięcej.