Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmienność stężeń HbA1c w populacji dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Autor:
Beata Mianowska, Wojciech Fendler, Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Anna Iza Baranowska, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
1
Strona początkowa:
20
Strona końcowa:
25
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hemoglobina glikowana A1c, zmiany sezonowe, cukrzyca typu 1, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jest wskaźnikiem wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 (T1DM) i prognostykiem rozwoju powikłań mikronaczyniowych choroby. W przeszłości, zarówno u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 jak i typu 2, obserwowano, że stężenie hemoglobiny glikowanej może podlegać zmianom sezonowym. Celem pracy było zbadanie, czy obecnie u dzieci chorych na T1DM leczonych metodą wielokrotnych iniekcji lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny, stężenie HbA1c podlega zmianom sezonowym. Materiał i metody: Retrospektywną analizą objęto wyniki oznaczeń stężeń HbA1c u 473 pacjentów chorujących na T1DM co najmniej 6 miesięcy. W analizie uwzględniono wyniki z okresu od 2008-11-01 do 2009-10-31. Stężenie HbA1c oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Wyniki: Wiek pacjentów wynosił od 2,4 do 18 lat (średnia 13,3±3,7 roku), czas trwania T1DM — od 0,8 do 16,5 roku (5,8±3,5 roku). W ciągu 12 miesięcy u 473 pacjentów wykonano łącznie 1417 oznaczeń HbA1c (średnia 3,0 pomiary/pacjenta/rok). Stężenie HbA1c wynosiło (średnia±SD) 7,7±1,5% (od 5,2 do 15,7%; mediana 7,4%; 25-75%: 6,7-8,2%). Zaobserwowano istotną statystycznie zmienność stężeń HbA1c w zależności od miesiąca kalendarzowego (analiza wariancji; p <0,001). Najniższe stężenia HbA1c, zarejestrowane w sierpniu i wrześniu, były statystycznie istotnie niższe niż w lutym, marcu, kwietniu i grudniu. Na podstawie szczegółowej analizy matematycznej wykazano, że analogicznym fluktuacjom podlegały stężenia HbA1c u poszczególnych pacjentów: najniższe wartości względne obserwowano w sierpniu i wrześniu, a najwyższe - w lutym, marcu, kwietniu, listopadzie i grudniu. Wnioski: 1. Stężenie HbA1c u dzieci i młodzieży chorych na T1DM podlega zmianom sezonowym. 2. Uwzględnienie sezonowości zmian stężeń HbA1c w planie leczenia i edukacji może poprawić wyniki kontroli metabolicznej T1DM. 3. Sezonowe zmiany stężeń HbA1c należy uwzględniać planując krótkoterminowe badania kliniczne.