Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Generacja komórek T regulatorowych u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Włodzimierz Łuczyński, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Agnieszka Szypowska, Elżbieta Iłendo, Artur Bossowski, Adam Krętowski, Barbara Głowińska-Olszewska, Marek Hryszko, Maria Górska, Anna Stasiak-Barmuta
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
64
Strona końcowa:
70
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, dzieci, immunoterapia, komórki T regulatorowe
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo prowadzenia intensywnych badań patogeneza cukrzycy typu 1 (T1DM) nie jest do końca poznana. Jedną z koncepcji, która ma aktualnie wielu zwolenników jest teoria udziału komórek T regulatorowych (Tregs) w mechanizmie niedostatecznego hamowania odpowiedzi immunologicznej na własne antygeny wysp trzustkowych. Według niektórych autorów infuzja komórek T regulatorowych w chorobach z autoagresji miałaby prowadzić do długotrwałej remisji choroby, a być może do całkowitego wyleczenia. Celem pracy była próba uzyskania komórek T regulatorowych z konwencjonalnych limfocytów T wyizolowanych z niewielkiej ilości krwi obwodowej dzieci z T1DM i porównanie uzyskanych wyników do Tregs wygenerowanych u dzieci bez cukrzycy. Dodatkowo oceniono zmiany ekspresji wybranych genów istotnych dla funkcji tych komórek w trakcie generacji Tregs. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 20 dzieci z rozpoznaniem T1DM, grupę odniesienia - 20 dzieci bez cukrzycy. Z krwi obwodowej separowano komórki o fenotypie CD4+CD25 -, a następnie umieszczano je w hodowli w obecności odczynnika T -reg expander oraz interleukiny (IL) 2. Przed i po hodowli komórki analizowano pod kątem ekspresji czynnika transkrypcyjnego FoxP3, a także cząsteczek i cytokin: OX40, 4 -1BB, GITR, ICOS -1, CTLA -4 oraz IFN -γ, IL -10 i TGF -β. Wyniki: Po hodowli obserwowano znaczący wzrost odsetka komórek T regulatorowych (bez różnic między hodowlami prowadzonymi u dzieci z cukrzycą w porównaniu do dzieci z grupy odniesienia). Obserwowano mniejszą ekspresję mRNA dla cząsteczki GITR oraz większą dla IL -10 w hodowlach komórkowych z krwi dzieci z T1DM w porównaniu do grupy odniesienia. Natomiast komórki pobrane od dzieci z grupy odniesienia po hodowli charakteryzowały się większym wzrostem ekspresji mRNA dla ICOS -1 oraz mniejszą ekspresją mRNA dla TGF -β w porównaniu do hodowli prowadzonych u dzieci z cukrzycą. Wnioski: Wyniki prezentowanych badań potwierdzają możliwość uzyskania komórek T regulatorowych z limfocytów krwi obwodowej dzieci z nowo rozpoznaną T1DM.