Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Spożycie witaminy D i wapnia a jakość kości dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat

Autor:
Agnieszka Rusińska, Izabela Michałus, Jolanta Karalus, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
82
Strona końcowa:
87
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
witamina D, wapń, dzieci, kości
Czytaj

Wprowadzenie: Nieliczne prace oceniają wpływ spożycia wapnia i witaminy D na stan mineralizacji szkieletu w wieku rozwojowym. Cel pracy: Celem badań była analiza podaży witaminy D i wapnia w diecie w odniesieniu do stanu kośćca ocenionego na podstawie badania ultradźwiękowego kości piętowej u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto 643 uczniów (384 dziewcząt i 259 chłopców) w wieku 9-13 lat z łódzkich szkół podstawowych. Średnie dzienne spożycie witaminy D i wapnia oceniono za pomocą programu komputerowego DIETA2. U wszystkich dzieci wykonano badanie ultradźwiękowe kości piętowej. Wyniki: Stwierdzono wybitne niedobory witaminy D w diecie u niemal wszystkich badanych (u 96,7% uczennic oraz u 95,7% uczniów). Dziewczęta spożywały średnio 25,5% zalecanych wartości, chłopcy - 33,3%. Znaczne niedobory dotyczyły również wapnia w diecie - stwierdzono je u 92% uczennic oraz u 81,9% uczniów. Średnie dobowe jego spożycie było wyższe aniżeli witaminy D i wynosiło 59,2% zalecanych norm u dziewcząt oraz 66,2% u chłopców. U 48% badanych stwierdzono obniżenie wartości co najmniej jednego z parametrów badania ultradźwiękowego kości piętowej. Wykazano dodatnią, istotną statystycznie korelację pomiędzy parametrami badania ultradźwiękowego a podażą wapnia w diecie, takich zależności nie obserwowano dla witaminy D. Wnioski: 1. Niedobory witaminy D i wapnia w diecie występują powszechnie w populacji zdrowych dzieci łódzkich. 2. Wybitnie mała podaż witaminy D w diecie nie pokrywa zapotrzebowania dobowego na tę witaminę u badanych uczniów. 3. Obniżenie parametrów badania ultradźwiękowego stwierdzone u 48% uczniów najprawdopodobniej wiąże się z gorszym uwapnieniem i jakością kości. 4. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność propagowania wśród dzieci i młodzieży zmiany nawyków żywieniowych, a jeśli nie jest to możliwe - suplementacji witaminą D i wapniem.