Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawność fizyczna niskorosłych dziewcząt w wieku okołopokwitaniowym

Autor:
Renata Czarniecka, Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2011
Tom:
17
Numer:
2
Strona początkowa:
88
Strona końcowa:
91
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
sprawność fizyczna, EUROFIT, niskorosłość, dziewczęta, wiek okołopokwitaniowy
Czytaj

Wprowadzenie: Obiektywna ocena sprawności fizycznej dziewcząt w okresie dojrzewania ma szczególne znaczenie w praktyce szkolnej. Niższa wysokość ciała może decydować o nierównych szansach młodzieży niskorosłej w stosunku do pozostałych uczniów wykonujących test. Cel pracy: Ocena sprawności fizycznej dziewcząt niskorosłych w wieku 13-16 lat. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę niskorosłych dziewcząt (poniżej 10 centyla; n=20) z województwa łódzkiego w wieku 13-16 lat (15,1±0,9). Średnia wysokość badanych dziewcząt wyniosła 143,0±10,7 cm, a masy ciała 44,7±9,2 kg. W ocenie sprawności fizycznej posłużono się 9 próbami z baterii testów EUROFIT. Wyniki wszystkich prób sprawności fizycznej unormowano przy pomocy funkcji średnich i odchyleń standardowych względem wieku, wyznaczonych dla dziewcząt polskich, a następnie porównano z ogólnopolską reprezentacją dziewcząt. Wyniki: W odniesieniu do całej populacji dziewcząt, niskorosłe dziewczęta z województwa łódzkiego uzyskały znamiennie gorsze wyniki w próbach skłon w przód (p <0,01) i skok w dal z miejsca (p <0,01). W pozostałych próbach sprawności fizycznej uzyskały one porównywalne wyniki. Stwierdzono również dodatni wpływ wysokości ciała i ujemny masy ciała na wyniki ogólnej sprawności fizycznej. Wnioski: U dziewcząt niskorosłych należy szczególnie kształtować te zdolności motoryczne, w których osiągnęły one gorsze wyniki, tak by w jak największym stopniu zniwelować niedostatki sprawności fizycznej. Z drugiej strony należałoby tak rozważyć zmianę podejścia do oceny z wychowania fizycznego, aby była ona adekwatna do możliwości fizycznych niskorosłego ucznia, a przede wszystkim stanowiła motywację do podejmowania aktywności fizycznej.