Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane parametry aktywności mastocytów w łagodnych i złośliwych zmianach melanocytarnych skóry. Doniesienie wstępne

Autor:
Piotr Nockowski, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł, Iwona Kuczborska, Anna Czarnecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mastocyty, tryptaza, CD2, czerniak złośliwy, znamię melanocytowe
Czytaj

Wprowadzenie: Rola mastocytów (MC), najbardziej wielofunkcyjnych komórek układu odpornościowego, w patogenezie nowotworów, w szczególności transformacji nowotworowej znamion melanocytarnych do czerniaka złośliwego, pozostaje niejasna. Cel pracy: Wykazanie potencjalnej różnicy liczby MC i ekspresji CD2 w utkaniu znamion melanocytarnych bez atypii, atypowych i czerniakach. Materiał i metody: W badaniu poddano analizie 62 preparaty histopatologiczne, w tym 23 preparaty czerniaka złośliwego, 17 preparatów znamion atypowych i 22 preparaty znamion melanocytarnych bez cech atypii. We wszystkich preparatach wykonano barwienie immunochemiczne na obecność tryptazy i CD2. Wyniki: Liczba MC w znamionach atypowych i czerniakach jest statystycznie istotnie wyższa niż w znamionach melanocytarnych bez atypii. Odmiennie ekspresja CD2 jest znacząco wyższa w czerniakach w porównaniu ze znamionami melanocytarnymi, przy czym różnica między znamionami atypowymi i bez atypii była nieistotna statystycznie. Wnioski: Związek podwyższonej liczby MC z nasileniem atypii zmian melanocytarnych, a nie transformacją nowotworową per se może stanowić istotny przyczynek do zrozumienia roli mastocytów w patogenezie czerniaka.