Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności enzymatycznej izolowanych od ludzi grzybów z rodzaju Rhodotorula wykonana testem API ZYM

Autor:
Paweł Krzyściak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2011
Tom:
18
Numer:
2
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
70
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
enzymy, hydrolazy, Rhodotorula, (API ZYM)
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach opisuje się coraz więcej przypadków zakażeń grzybami z rodzaju Rhodotorula. Zakażenia te dotyczą przede wszystkim pacjentów z immunosupresją. Ważnym czynnikiem determinującym patogenność grzybów jest ich aktywność enzymatyczna. Cel pracy: Celem pracy była ocena aktywności enzymatycznej szczepów grzybów z rodzaju Rhodotorula oraz określenie potencjalnych różnic w enzymogramach między poszczególnymi gatunkami. Materiał i metody: Do badań wykorzystano 85 szczepów Rhodotorula sp. Aktywność enzymów hydrolitycznych oznaczona została przy użyciu testu paskowego API ZYM (bioMérieux) zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki: W badanym materiale stwierdzono trzy gatunki należące do rodzaju Rhodotorula: R. glutinis (n=6), R. minuta (n=17), R. mucilaginosa (n=62). Żaden badany szczep niezależnie od gatunku nie wykazywał aktywności Lip, T, ChT, αGal, βGal, βGlr, αFuc, natomiast wszystkie posiadały aktywność ALeu, AcP, NPH. W aktywności pozostałych enzymów testu API ZYM stwierdzono różnice międzygatunkowe w częstości występowania. Wykazano statystycznie istotne różnice międzygatunkowe w poziomie aktywności AlP, αGlu, βGlu. Porównano uzyskane wyniki częstości występowania aktywności enzymatycznej z danymi dostępnymi w literaturze przedmiotu. Wnioski: Gatunki Rhodotorula ujawniają różnice w profilach enzymatycznych testu API ZYM, przy czym R. mucilaginosa wykazuje największe zróżnicowanie aktywności enzymatycznej.