Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ przezskórnej ablacji nawrotnych częstoskurczów węzłowych i przedsionkowo-komorowych na wydolność wysiłkową

Autor:
Dominik Jędrzejowski, Jacek Majewski, Remigiusz Noworolski, Jacek Lelakowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
10
Strona końcowa:
15
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ablacja RF, wydolność wysiłkowa, częstoskurcz nawrotny
Czytaj

Wprowadzenie: Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) jest uznaną metodą leczenia nawrotnych częstoskurczów węzłowych (AVNRT) i przedsionkowo-komorowych (AVRT). Aktualna wiedza na temat wpływu ablacji AVNRT i AVRT na wydolność wysiłkową jest ograniczona. Oba typy częstoskurczu różnią się w zakresie podłoża anatomicznego i mechanizmu elektrofizjologicznego, a także hemodynamiki. Cel pracy: Celem badań była ocena wpływu eliminacji częstoskurczów typu AVNRT i AVRT metodą ablacji RF na wydolność wysiłkową w zależności od typu częstoskurczu. Materiał i metodyka: Do badań zakwalifikowano 70 pacjentów (pt), u których wykonano ablację drogi wolnej (35 pt, podgrupa I, AVNRT) lub szlaku dodatkowego (35 pt, podgrupa II, AVRT). Wszystkich pacjentów zbadano przed ablacją oraz po 6 miesiącach po zabiegu. Analizie poddano dane z wywiadu, testu wysiłkowego na bieżni ruchomej, badania echokardiograficznego oraz kwestionariusza DASI. Wyniki: W podgrupie I stwierdzono po ablacji znamienny przyrost czasu trwania testu wysiłkowego (śr. 13,1 vs 10,6 min), maksymalnej częstości rytmu serca (śr. 147 vs 134/min), szczytowego zużycia tlenu (śr. 10,2 vs 7,4 MET) oraz pokonanego obciążenia (śr. 188 vs 126 W), p<0,001. W podgrupie II po ablacji obserwowano istotny przyrost czasu trwania testu wysiłkowego (śr. 13,1 vs 11 min), maksymalnej częstości rytmu serca (śr. 155 vs 146/min), szczytowego zużycia tlenu (śr. 10 vs 8,2 MET) i pokonanego obciążenia (śr. 196 vs 155 W), p<0,001. Przyrost maksymalnego zużycia tlenu i szczytowego obciążenia był istotnie większy w podgrupie I (p<0,05). Ocena na podstawie kwestionariusza DASI wykazała poprawę po ablacji zarówno w podgrupie I (śr. 51,5 vs 42,8, p<0,001), jak i w podgrupie II (śr. 54,1 vs 48,2, p<0,001), stopień tej poprawy był większy w podgrupie I (p<0,05). W podgrupie I obserwowano istotną poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory (EF) po ablacji (śr. 70 vs 64,6%, p<0,001). W podgrupie II EF nie uległa istotnej zmianie. Nie stwierdzono korelacji między poablacyjnymi zmianami parametrów wydolności wysiłkowej i punktacji DASI a zmianami EF lewej komory. Wnioski: 1. Eliminacja częstoskurczów węzłowych (AVNRT) i przedsionkowo-komorowych (AVRT) metodą ablacji powoduje poprawę wydolności wysiłkowej. 2. Stopień poprawy wydolności wysiłkowej jest istotnie większy po ablacji częstoskurczów AVNRT niż AVRT.