Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność fizyczna jako zachowanie zdrowotne zmniejszające ryzyko wystąpienia ponownego incydentu wieńcowego u pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Autor:
Marta Jurkiewicz, Violetta Mianowana, Andrzej Wysokiński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
24
Strona końcowa:
30
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne
Czytaj

Wprowadzenie: Możliwości przeciwdziałania chorobom układu krążenia są duże, jednak najważniejsze jest, aby jak najwcześniej wykryć wszystkie niepokojące stany chorobowe i czynniki ryzyka. Profilaktycznie nie powinno się palić papierosów, należy unikać stresów, systematycznie mierzyć ciśnienie tętnicze, a wolny czas powinien być przeznaczony na aktywność ruchową. Jak ważna jest regularna aktywność fizyczna, wiadomo od dawna, jednak nie zawsze jest ona przez pacjentów podejmowana. Cel pracy: Celem badań była ocena aktywności fizycznej pacjentów po zawale mięśnia sercowego w aspekcie czynnika obniżającego ryzyko powtórnego wystąpienia zawału. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 113 osób po zawale mięśnia sercowego. Wyniki zebrano metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety, zawierającego pytania otwarte i zamknięte oraz instrukcje dotyczące celu badań i sposobu udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania. Wykorzystano również ankietę standaryzowaną o nazwie: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ), przeznaczoną do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA 8.0 (StatSoft, Polska). Wyniki: Wykazano, że większość ankietowanych (76,11%), szczególnie mieszkających na wsi, przed zawałem serca przejawiała wysoką aktywność fizyczną, najczęściej kilka razy w tygodniu, natomiast po zawale aktywność badanych znacznie się zmniejszyła (47,79%). Wnioski: Po zawale serca ankietowani przejawiali mniejszą aktywność fizyczną niż przed chorobą. Informacje dotyczące dalszego postępowania i stylu życia po przebytym zawale mięśnia sercowego otrzymywali w większości od lekarza, dużo rzadziej od pielęgniarki, jeszcze rzadziej od dietetyczki oraz z innych źródeł. Większość ankietowanych stwierdziła, że uzyskane i posiadane przez nich informacje są dla nich wystarczające.