Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Klopidogrel i inhibitory pompy protonowej — czy interakcje mają znaczenie w praktyce klinicznej?

Autor:
Bartosz Lasota, Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
35
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
klopidogrel, inhibitory pompy protonowej, interakcje lekowe
Czytaj

Klopidogrel, jako element podwójnej terapii przeciwpłytkowej wraz z kwasem acetylosalicylowym, istotnie zmniejsza częstość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym lub po angioplastyce naczyń wieńcowych. Wyniki najnowszych badań sugerują możliwość występowania potencjalnie niekorzystnych interakcji między klopidogrelem i inhibitorami pompy protonowej, stosowanymi w ramach prewencji powikłań krwotocznych w trakcie terapii przeciwpłytkowej. Istnieją teoretyczne podstawy do wyjaśnienia podłoża tych interakcji, jako że obie grupy leków podlegają metabolizmowi przy udziale izoenzymów cytochromu P450. Doniesienia bazujące na parametrach laboratoryjnych sugerują, że pewne inhibitory pompy protonowej mogą osłabiać działanie kardioprotekcyjne klopidogrelu. Chorzy przyjmujący m.in. omeprazol charakteryzują się większym wskaźnikiem agregacji płytek krwi. Większość badań klinicznych oceniających znaczenie tych interakcji ma charakter obserwacyjny, co utrudnia ich interpretację i nie wskazuje jednoznacznie na sposób postępowania z chorymi wymagającymi skojarzonej terapii klopidogrelem i inhibitorami pompy protonowej. Dlatego też dostępne obecnie zalecenia rekomendują stosowanie inhibitorów pompy protonowej w trakcie terapii przeciwpłytkowej u osób obarczonych wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych. Istotne jest jednak dokładne rozważenie wskazań do zastosowania klopidogrelu lub inhibitorów pompy protonowej i w razie potrzeby odstawienie danej grupy leków.