Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Funkcja śródbłonka tętnic a ryzyko rozwoju nadciśnienia płucnego w układowych chorobach tkanki łącznej

Autor:
Katarzyna Mizia-Stec, Klaudia Gieszczyk-Strózik, Agnieszka Sikora-Puz, Magdalena Mizia, Bartosz Lasota, Artur Chmiel, Anna Lis-Święty, Maciej Haberka, Joanna Michna, Ligia Brzezińska-Wcisło, Zbigniew Gąsior
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2011
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
81
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dysfunkcja śródbłonka, wazodylatacja indukowana przepływem, tętnicze nadciśnienie płucne, choroba tkanki łącznej
Czytaj

Wprowadzenie: Tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) charakteryzuje się dysfunkcją śródbłonka i proliferacją komórek mięśni gładkich naczyń krążenia płucnego. PAH może występować w przebiegu chorób tkanki łącznej (CTDs), a jego wczesne rozpoznanie i leczenie ma kluczowe znaczenie dla rokowania. Niewiele jest danych dotyczących potencjalnej zależności między PAH a funkcją śródbłonka naczyń obwodowych. Cel pracy: Celem pracy jest ocena zależności między ultrasonograficznymi wykładnikami funkcji śródbłonka tętnic a ryzykiem rozwoju PAH u pacjentów z CTDs określonym na podstawie badania echokardiograficznego przezklatkowego (TTE). Materiał i metodyka: Do badania zostało włączonych 32 kolejnych pacjentów (K/M: 27/5, wiek: 55,8±3,1 lat) z CTDs (30 — twardzina układowa systemowa, 2 — toczeń rumieniowaty układowy) uczestniczących w badaniach przesiewowych w kierunku PAH. U wszystkich osób wykluczono włóknienie płuc oraz przyczyny nadciśnienia płucnego (PH) inne niż CTDs. Oceniano dane kliniczne, TTE oraz szerokość tętnicy ramiennej wyjściowo (BAD), wazodylatację indukowaną przepływem (FMD) i podaniem nitrogliceryny (NMD). Pacjentów podzielono na 3 grupy według prawdopodobieństwa występowania PH oszacowanego w oparciu o prędkość przepływu zwrotnego przez zastawkę trójdzielną (TRV) i szacowane skurczowe ciśnienie w prawej komorze (RVSP). Grupa I — PH nieprawdopodobne (n=21), grupa II — PH możliwe (n=7), grupa III — PH prawdopodobne (n=4). Wyniki: Średnie wartości FMD były porównywalne między grupami I, II i III (odpowiednio: 12,6± 8,2 vs 11,5±8,6 vs 14,8±6,6%; p=0,84). W grupie III obserwowano wyższe wartości NMD niż w pozostałych (odpowiednio: 21,6±8,6 vs 15,0±6,5 vs 41,3±13,9%; p=0,01). Średnie wartości BAD wynosiły odpowiednio: 3,37±0,8 vs 3,11±0,3 vs 2,76±0,8 mm (p=0,37). Wartości BAD korelowały z FMD (r=-0,68, p=0,03) i NMD (r=-0,71, p=0,02) w całej grupie badanej. Wnioski: Wazodylatacja indukowana przepływem będąca wykładnikiem funkcji śródbłonka tętnic nie koreluje z ryzykiem występowania PAH u pacjentów z CTDs, a tym samym nie może być stosowana jako przesiewowy wskaźnik ryzyka PAH w tej grupie.